نویسنده = رضا دهقانی
کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 81-96

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


ارائه یک روش جدید در بهینه‌سازی اقتصادی سیستم انحراف سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 37-47

رضا دهقانی؛ نوشین دهقانی؛ داریوش عباسپور