راهنمای نویسندگان

جهت دریافت دستورالعمل تهیه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دستورالعمل تهیه مقاله

جهت دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل تمپلت چکیده مبسوط انگلیسی اینجا کلیک کنید

جهت سابمیت مقاله، فایل اصل مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان)، فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی) و نیز فایل تعهدنامه (در قالب فایل های تکمیلی/ اضافی) بارگذاری شوند.

 برای دریافت فرم اشتراک نشریه اینجا کلیک کنید.

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

هزینه های داوری و چاپ مقالات:

در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، قبل از چاپ مقاله به صورت آنلاین و کاغذی، هزینه چاپ نیز دریافت می گردد. هزینه چاپ مقالات برای مقالات کامل شش میلیون ریال  می باشد.

 نویسنده مسئول تصویر فیش پرداختی را با ذکر کد مقاله به آدرس ایمیل نشریه (isiwe_magazine@yahoo.com) ارسال نماید.