نهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران برگزار می کند.
29 ام و 30 ام بهمن ماه سال 1398
نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک