اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی

مقالات باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده­(گان) باشد.

تکمیل فرم تعهدنامه، نویسنده(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله پیشتر در مجلات داخلی و خارجی چاپ و یا به‌طور همزمان برای نشریه دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر نشریه نیز، ارسال نخواهد شد.

نویسندگان در هنگام ارسال مقاله موظف به رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل تهیه مقاله بوده و در صورت عدم رعایت نکات فوق مرحله داوری به تعویق افتاده و مقاله جهت تصحیح عودت داده خواهد شد.

مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) است.

نویسنده مسئول یکی از نویسندگان حائز رتبه دانشگاهی ( استادیار، دانشیار یا استاد) باشد که تمامی مکاتبات با ایشان انجام خواهد شد.

حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری مجاز نمی باشد.

نشریه مهندسی آبیاری و اب ایران  در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده(گان) می‌رساند.

وظایف نویسندگان

ارائه مقالات علمی و استاندارد: نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

ارائه داده های خام در صورت نیاز: از نویسنده  خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات (سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

اصالت مقاله ارائه شده: مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

عدم انتشار همزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده: ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

ذکر ارجاع‌دهی مناسب: ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است.

ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط؛

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند؛

هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان ها و یا سایر موجودات می شود، می بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد؛

ذکر پشتیبان‌های مالی؛

نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند؛

اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات؛

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

اظهار و تایید ارسال مقاله

ارسال مقاله به سیستم نشان دهنده آن است که نویسنده اذعان دارد مقاله در هیچ مرجع دیگری انتشار نیافته است (مگر بخشی از پایان نامه و یا چکیده در نهادهای دانشگاهی). همچنین تمامی نویسندگاه از چاپ و جایگاهشان در مقاله با اطلاع و رضایتمند می باشند. همچنین ارسال این مقاله به منزله آن است که موسسه و یا پشتیبان مالی و یا مکانی تحقیق رضایت خود را از انتشار تحقیق به نویسنده مسؤل اعلام داشته است. همچنین نویسنده متعهد می شود که در حین فرآیند بررسی و یا قبول مقاله، این مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارس و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری را به هیچ مرجع انتشاری دیگر ارسال نمی دارد. در غیر اینصورت نشریه هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده و در مورد منابع ذکر شده ازمبدا اصلی کسب اجازه قانونی انجام پذیرفته است.

کپی رایت

زمانی که مقاله در نشریه پذیرفته شد از نویسندگان خواسته می‌شود تا فرم توافق‌نامه انتشار نشریه را پر نموده و به سردبیر ارسال نمایند. فایل متنی این توافق‌نامه که شامل حق نسخه‌برداری و کپی رایت مقاله می‌باشد. قبول شرایط این نامه به انتشار مناسب و وسیع اطلاعات کمک می‌نماید.