اختصاص شناسه الکترونیکی DOI

قابل توجه اساتید و پژوهشگران عزیز 

به کلیه مقالاتی که از شماره 34 (دوره نهم، شماره دو ، زمستان 1397) به بعد در نشریه علمی مهندسی آبیاری و آب ایران چاپ شوند شناسه الکترونیکی DOI اختصاص داده می شود.