فرایند پذیرش مقالات

مقاله پس از دریافت از طریق ایمیل و سامانه نشریه، توسط دبیرخانه بررسی گردیده و در صورت عدم مطابقت با دستورالعمل تهیه مقاله نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران به نویسندگان عودت داده شده تا بر اساس دستورالعمل تنظیم شوند. پس از تایید توسط دبیرخانه نشریه در جلسه هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه هم‌خوانی داشته باشد، جهت ارزیابی برای داوران محترم ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید هیأت تحریریه نتیجه به اطلاع نویسنده محترم می رسد. لذا لازم است مقاله با فرمت Word 2007 و با رعایت ضوابط نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران بر اساس دستورالعمل تهیه مقاله تنظیم شده و از طریق  سامانه نشریه ارسال شود.