نویسنده = محمد مهدی احمدی
مدل ریاضی محاسبه نرخ فرسایش دیواره رودخانه مطالعه موردی: رودخانه زاینده‌رود

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 115-126

10.22125/iwe.2020.110073

سمیرا رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله‌های شبکه

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 113-126

10.22125/iwe.2020.107096

سمیرا گوهری؛ مجید رحیم پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-15

محمد مهدی احمدی؛ مجتبی حسین‌نژاد؛ مجید رحیم پور