کلیدواژه‌ها = HYDRUS-2D
بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 132-144

زینب حیدری؛ معصومه فراستی؛ رسول قبادیان


بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 78-94

فرشید تاران؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ یعقوب دین پژوه


شبیه سازی حرکت شوری درخاک با استفاده ازمدل HYDRUS-2D

دوره 1، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 59-70

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی