کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت اب در حوزه ابخیز کارون با استفاده از روش های آماری چند متغییره

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 34-48

محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ سجّاد کیانی‌هرچگانی؛ سیّدحمیدرضا صادقی