کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
ارزیابی مدل‌‌های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 274-291

10.22125/iwe.2022.150747

حسین خزیمه نژاد؛ مریم صفوی گردینی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد ناظری تهرودی


پیش‌بینی دبی رودخانه‌ هیرمند با استفاده از تکنیک سری زمانی (SARIMA)

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 172-191

10.22125/iwe.2021.138265

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند

دوره 6، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 114-127

زهرا رحیم‌زاده کیوی؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمودرضا بهبهانی بهبهانی


پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 48-61

نازنین شاه کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ مجتبی مرادی


ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-37

کریم خدایی؛ هوشنگ قمرنیا؛ عبداله طاهری تیزرو؛ رسول قبادیان؛ محمدحسین نوری قیداری


اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 115-125

جواد جعفری؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ علی افروزی