بررسی تغییرات زمانی- مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد- دورود

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

10.22125/iwe.2020.114959

چکیده

منابع آب زیرزمینی بزرگ­ترین ذخیره­ی قابل‌دسترس آب شیرین زمین هستند و مدیریت این منابع و کنترل کیفی آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی ازنظر مصارف شرب و کشاورزی بر اساس طبقه­بندی شولر و ویلکاکس در دشت بروجرد- دورود است. در پژوهش حاضر از پارامترهای کیفی ازجمله هدایت الکتریکی، نسبت جذبی سدیم، اسیدیته، کلسیم، کلر، منیزیم، سدیم و سولفات از 55 منبع در سال­های 1380 و 1395 استفاده شد. برای تهیه نقشه­های پهنه­بندی از روش‌های زمین‌آمار که روش درون­یابی کریجینگ مناسب‌تر بود، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر مناطق دشت در سال­های 1380 حدود 78/59 درصد منابع در وضعیت مطلوب قرار دارند که در سال 1395 به 79/95 درصد بهبودیافته است. در طبقه­بندی کشاورزی در سال 1380 بیش از 08/74 درصد منطقه دارای کیفیت خوب و قابل‌قبول بوده است که در سال 1395 به حدود 94/85 درصد افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of temporal-spatial variations of groundwater resources quality in Borujerd-Dorood Plain

نویسندگان [English]

  • Yaser Sabzevari 1
  • Ali heydar Nasrolahi 2
  • Hojjat allah Yonesi 3
1 Water Engineering Department, Master's degree in irrigation and drainage, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Water Engineering ,Faculty of Agriculture, Lorestan University,( Corresponding Autho
3 water Eng. agriculture faculty of lorestan university
چکیده [English]

Underground water resources are the largest available water resources available to the earth, and their management and quality control are of great importance. The purpose of this research is to investigate temporal and spatial variations of groundwater quality parameters for drinking and agricultural uses based on Shooler and Wilcox classification in Borujerd-Doroud Plain. In this paper, 55 parameters were used in the years 2001 and 2016 for qualitative parameters such as electrical conductivity, sodium adsorption ratio, acidity, calcium, chlorine, magnesium, sodium and sulfate. Ground maps were used to prepare zoning maps that were better suited for Kriging intrusion detection. The results of this study showed that most of the plain areas in the year 1380 were about 59.78% of the resources in the optimal condition, which improved to 95.79% in 2016. In 2001, more than 74.08% of the area had a good and acceptable quality in agriculture classification, which increased to 85.94% in 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Kriging
  • Quality
  • Schuler diagram
  • Wilcox diagram
رحمان­سالاری، ک. و ش. امیدواری. 1395. بررسی کارایی روش­های زمین‌آماری (کریجینگ و IDW) در تهیه نقشه حاصلخیزی دشت کمالوند خرم­آباد. کنفرانس بین­المللی معماری، شهرسازی، مهندسی عمران و محیط‌زیست.
ترابی پوده، ح.، پ. همه زاده. 1397. بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در حوضه کشکان، نشریه اکوهیدرولوژی، دوره 5، شماره 1، بهار 97-ص 36-23.
یوسفی، ح.، ع. کاشکی، م. کرمی، ا.حسین زاده، ریحانی، ا. 1397. مقایسه و پهنه‌بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بجنورد طی دوره‌های خشک‌سالی و ترسالی با استفاده از شاخص‌های SP و RAI و PN. نشریه اکو هیدرولوژی، دوره 5، شماره 3، پاییز 97-ص 1005-993.
فاضل پور عقدائی، م.ر.، ح. ملکی نژاد، م.ر. اختصاصی، برخورداری، ج. 1394. تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به‌منظور مدیریت بهینه منابع؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال پنجم، شماره 20، تابستان 1394.
 
Abbasnia A, Radfard M, Mahvi A.H, Nabizadeh R, Yousefi M, Soleimani H,  Alimohammadi M. 2018. Groundwater quality assessment for irrigation purposes based on irrigation water quality index and its zoning with GIS in the villages of Chabahar, Sistan  and  Baluchistan,  Iran, Data  in  Brief 19. 623-631.
 
Belkhiri L, Mouni L, Tiri A, Narany TS, Nouibet R. Spatial analysis of groundwater quality using self-organizing maps. Groundwater for Sustainable Development. 2018 Sep 1; 7:121-32.
 
Dev R, Bali M. Evaluation of groundwater quality and its suitability for drinking and agricultural use in district Kangra of Himachal Pradesh, India. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 2018 Mar 26.
 
Goovaerts P. 1997. Geostatistics for natural resource evaluation. Oxford University Press, New York. 483 p.
 
Jafari K, Asghari FB, Hoseinzadeh E, Heidari Z, Radfard M, Saleh HN, Faraji H. Groundwater quality assessment for drinking and agriculture purposes in Abhar city, Iran. Data in brief. 2018 Aug 1; 19:1033-9.
 
Jeihouni M, Toomanian A, Alavipanah SK, Hamzeh S, Pilesjö P. Long term groundwater balance and water quality monitoring in the eastern plains of Urmia Lake, Iran: A novel GIS based low cost approach. Journal of African Earth Sciences. 2018 Nov 1; 147:11-9.
 
Nath V, Helen H. 2013. Evaluation of ground water quality in Neyyattinkara Taluk, Kerala. Journal of Chemical & Pharmaceutical Research. 5, 4-14.
 
Nazarizadeh F, Ershadian B, ZandVakili K, Nouriemamzade'i M. 2006. Investigating the variations in groundwater quality in Balarood plain in Khuzestan province.
 
Pawar S, Panaskard B, Wagh M. 2014. Characterization of groundwater using water quality index of solapur industrial, (case study: Maharashtra, INDIA). International journal of Research in Engineering & Technology. 2(4), 31-36.
 
Sarmdian F, Taghizadeh Mehrejerdi R. 2009. Comparison of Intravenous Methods for Soil Qualitative Character Maps Case Study (Farm of Agricultural College). Iran Water and Soil Research.  40, No. 2, 155-165. (In Persian).
Sun Y, Shaozhong K, Zhang L. 2009. Comparison of interpolation methods for depthto groundwater and its temporal and spatial variations in the Minqin oasis of North WestChina. Environmental Modelling & Software. 24 (10), 1163–1170.