تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل دلمه‌ای در گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22125/iwe.2020.114974

چکیده

کم‌آبیاری اثرات متفاوتی بر رشد، متابولیسم و عملکرد گیاه دارد که این امر تأثیر عمده‌ای بر فتوسنتز دارد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L.)، در گلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، درقالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در سال 1394 انجام گرفت. تیمار رژیم آبیاری شامل 4 سطح 70، 85، 100 و 125 درصد نیاز آبی بود. نتایج نشان داد که میزان آب آبیاری بر تعداد میوه، وزن تر و خشک میوه، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در سطح یک درصد معنی‌دار بود. حداکثر عملکرد محصول و حداکثر بهره‌وری مصرف آب در تیمار 100 درصد نیاز آبی به‌میزان 1/4 کیلوگرم در متر مربع و 1/5 کیلوگرم در متر مکعب به‌دست آمد. هم‌چنین مشاهده شد که با کاهش مصرف آب به‌میزان 15 درصد نیاز آبی، عملکرد محصول و بهره‌وری مصرف آب به ترتیب 6/69 و 9/63 درصد کاهش یافته و با افزایش مصرف آب به‌میزان 25 درصد نیاز آبی، عملکرد محصول و بهره‌وری مصرف آب به ترتیب 1/7 و 6/42 درصد کاهش یافت. نتایج نشان داد که فلفل دلمه‌ای به افزایش و کاهش نیاز آبی حساس است. از طرفی افزایش و کاهش میزان آب آبیاری وزن تر و خشک میوه و تعداد میوه برداشت شده را نیز کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different irrigation regimes on yield and yield components Of Sweet pepper (Capsicum annum) under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Farasat Sajadi 1
  • abootaleb hezarjaribi 1
  • Saber Jamali 2
1 Water engineering department, faculty of soil and water engineering, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resource (GAU), Gorgan, Iran,
2 PhD Student, Water Science and Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Deficit irrigation has different effects on growth, metabolism and plant performance, which has a major impact on photosynthesis. The goal of this study was to investigate the effect of different irrigation levels on yield and water productivity of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in greenhouse condition. Five irrigation levels are evaluated on yield and yield components of Sweet pepper. The research was done based in completely randomized design including 3 replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2016. In this study, five irrigation regimes existed of (70, 85, 100, and 125% of water requirement). The results inducted that the effect of different irrigation regimes on fruit number, fruit fresh weights, and water productivity was highly significant (p < 0.01), but fruit dry weights and yield were significant at 5 percent levels (p < 0.05). In conclusion, the results showed that the highest of Yield and water productivity in 100 percent of the requirement. the results showed that sweet pepper plants are sensitive to the deficit and over irrigation, increasing of irrigation levels from 100 to 125 percent of water requirement has resulted to the redaction of yield and water productivity to 7.1 and 42.6 percent, respectively. However, increasing irrigation levels from 100 to 85 percent of water requirement has resulted in the redaction of yield and water productivity to 69.6 and 63.9 percent, respectively. The results showed that with decreased and increased in water irrigation level, fruit fresh and dry weights and Fruit number were significantly decreased

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Greenhouse conditions
  • over irrigation
  • Sweet pepper
  • Yield
اسماعیل‌پور، ب.، و اکبری، م. 1392. ارزیابی تأثیر کم‌آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد و کیفیت پس از برداشت دو رقم گوجه فرنگی در شرایط آب و هوایی میاندوآب. بوم‌شناسی کشاورزی. 5(2): 178-187.
جمالی، ص. 1395. بررسی اثر سطوح مختلف شوری و کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جمالی، ص.، شریفان، ح.، هزارجریبی، ا. و سپهوند، ن. 1395. بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا. حفاظت منابع آب و خاک. 6(1): 87-97.
حیدری، ن.، خیرابی، ج.، علایی، م.، فرشی، ع.ا.، کاظمی، پ.، وزیری، ژ.، انتصاری م.ر.، دهقانی سانیج، ح.، سادات میری، م.ح.، و میرلطیفی، م.  ۱۳۸۶. کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای. ناشر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. صفحه ۱۸۰.
دهقان، ه.، علیزاده، ا.، اسماعیلی، ک. و نعمتی، س. ح. 1394. رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی. پژوهش آب در کشاورزی. 29(2): 169-179.
سجادی، ف.، شریفان، ح.، هزارجریبی، ا. و قربانی، ق. 1395. تأثیر تنش شوری و بیش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز. مدیریت آب و آبیاری. 6(1): 89-100.
سپاسخواه، ع.ر.، ع. توکلی و ف. موسوی. 1385 .اصول و کاربرد کم آبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران. 287 ص.
شرایعی، پ.، سبحانی، ع. و رحیمیان، م. ح. 1385. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 7(2): 75-86.
شریفان، ح.، میرزایی، ش. و سپلسپور، م. 1393. بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب (هیبروزوم دانه متوسط) و تنش آبی بر اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای. نشریه آبیاری و زهکشی. 8(4): 705-712.
شمس بیرانوند، م.، برومند نسب، س. و ملکی، ع. 1393. اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرم آباد. علوم و مهندسی آبیاری. 37(3): 13-20.
صدرقاین، س. ح. اکبری، م.، افشار، ه. و نخجوانی‌مقدم، م. 1389. اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی. آب و خاک. 24(3): 574-582.
طباطبایی، س. ح.، مردانی‌نژاد، س. و زارع ابیانه، ح. 1393. اثر تنش آبی بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل قلمی در شرایط گلخانه‌ای. پژوهش آب در کشاورزی. 28(1): 63-71.
عابدی کوپایی، ج.، اسلامیان، س. س. و زارعیان، م. ج. 1390. اندازه‌گیری و مدل‌سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 2(7): 51-63.
علیزاده، ا. 1390. رابطه آب خاک و گیاه. انتشارات آستان قدس رضوی. 376 صفحه.
قدمی فیروزآبادی، ع.، شاهنظری، ع.، رائینی سرجاز، م. و زارع ابیانه، ح. 1394. اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان. پژوهش آب در کشاورزی. 29(2): 157-167.
کافی م.، م. صالحی و ح. ر. عشقی زاده. ١٣٨٩ . کشاورزی شورزیست: راهبردهای مدیریت گیاه، آب و خاک (تألیف). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
گلکار، ف.، فرهمند، ع. و فرداد، ح. 1387. بررسی تأثیر میزان آب آبیاری بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه‌فرنگی. مجله مهندسی آب. 1: 13-20.
Abubaker, B. M. A., Shuang, Y., Chuangcheng, S., Alhadi, M. and Elsiddig, A. 2014. Effect of irrigation levels on the growth, yield and quality of potato. Bulgarian Agric Sci. 20(2): 303-309
Allen R.G., Preira L.S., Raes D., and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirement. FAO Irrigation and Drainage paper, NO.56, Rome, Italy. 301 p.
Çolak, Y.B., Yazar, A., Sesveren, S. and Colak, I., 2017. Evaluation of yield and leaf water potantial (LWP) for eggplant under varying irrigation regimes using surface and subsurface drip systems. Scie Horti, 219, pp.10-21.
Cosic, M., Djurovic, N., Todorovic, M., Maletic, R., Zecevic, B., Stricevic, R., 2015. Effect of irrigation regime and application of kaolin on yield: quality and water use efficiency of sweet pepper. Agric. Water Man. 159, 139–147.
Ekren, S., Sönmez, Ç. Özçakal, E., Kurttaş, Y.S.K., Bayram, E. and Gürgülü, H. 2012. The effect of different irrigation water levels on yield and quality characteristics of purple basil (Ocimum basilicum L.). Agri waterman. 109: 155-161.
Ferrara, A. Lovelli, S. Tommaso, T.D.i. and Perniola, M. 2011. Flowering, Qrowth and Fruit Setting in Greenhouse Bell Pepper Under Water Stress. agro.10 (1):12- 19.
Karam, F., R. Massad, R. Bachour, C. Rhayem, and Y. Rouphael. 2009. Water and radiation use efficiencies in dripirrigated pepper (Capsicum annuum L.) response to full and deficit irrigation regimes. Hort Sci. 74:79–85.
Kiremit, M.S. and Arslan, H., 2018. Response of Leek (Allium porrum L.) to Different Irrigation Water Levels under Rain Shelter.  Soil Sci and Plant Anal. : 1-10.
Kurunç, A., A. Ünlükara, and B. Cemek. 2011. Salinity and drought affect yield response of bell pepper similarly. Acta Agri Scan, Soil and Palnt Sci. 61 (6):514–22.
Sobhani, A. R. 2000. Investigation on physiologic aspects of water deficit and potasiom nutrition on potato. PhD thesis. Azad University. Science and research department.
Ünlükara, A., A. Kurunç, and B. Cemek. 2015. Green long pepper growth under different saline and water regime conditions and usability of water consumption in plant salt tolerance. Agri Sci. 21:167–76.
Yang, H., Du, T., Qiu, R., Chen, J., Wang, F., Li, Y., Wang, C., GAO, L. and Kang, S., 2017. Improved water use efficiency and fruit quality of greenhouse crops under regulated deficit irrigation in northwest China. Agri Water Man. 179: 193-204.