بررسی کارایی مواد فیلتری طبیعی در پالایش پساب سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه هرمزگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ومهندسی آب دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

10.22125/iwe.2023.406631.1735

چکیده

امروزه با تداوم خشکسالی و رشد جمعیت، استفاده از فاضلاب‌ تصفیه‌شده جهت مصارف مختلف امری ضروری است. از طرفی حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب، به‌عنوان دو آلاینده‌ خطرناک برای سلامت انسان و محیط‌زیست، بسیار بااهمیت می‌باشد. در این مطالعه از تراشه‌های چوب درخت کهور پاکستانی و گز و زئولیت ب برای حذف آلاینده‌ها در یک سیستم بیوفیلتر با جریان رو به بالا استفاده گردید. چهار راکتور در مقیاس آزمایشگاهی برای مقایسه‌ی عملکرد این مواد در حذف نیترات و فسفات از پساب فاضلاب استفاده شد. تیمارهای اصلی آزمایش شامل 1- بیوراکتور پرشده با ترکیب تراشه‌های چوب درخت کهور پاکستانی و زئولیت (PWZ)، بیوراکتور پرشده با تراشه‌های چوب درخت کهور پاکستانی (CPW)، بیوراکتور پرشده با تراشه‌های چوب درخت گز (TW)، بیوراکتور پرشده با ترکیب تراشه‌های چوب درخت کهور پاکستانی و گز و زئولیت (PWZTW) بودند. هرکدام از تیمارهای ذکرشده در سه زمان نگهداشت هیدرولیکی 12، 18 و 24 ساعت، جهت بررسی تأثیر محیط‌های فیلتری ذکرشده بر پارامترهایی pH، میزان نیترات و ارتوفسفات خروجی از آن‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. میانگین راندمان حذف نیترات در تیمارهای PWZ، CPW، TW وPWZTW در هر سه زمان نگهداشت به ترتیب 72/82، 93/72، 61/76 و 12/81 درصد حاصل شد. بیشترین راندمان حذف نیترات در تیمار PWZ در زمان نگهداشت 24 ساعت به میزان 35/97 درصد حاصل شد. میانگین راندمان حذف ارتوفسفات در تیمارهای ذکرشده به ترتیب 04/84، 46/77، 94/63 و 60/81 درصد محاسبه شد. به‌طورکلی استفاده از ترکیب تراشه‌ی چوب و زئولیت به‌عنوان ماده‌ی اصلاحی راندمان حذف نیترات و فسفات را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency Evaluation of Natural Filter Media in Treating Effluent from Activated Sludge Wastewater Treatment System

نویسندگان [English]

  • َAdnan Sadeghi-Lari 1
  • Sahar Eslami Farsani 2
  • Vali Alipoor 3
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural ResourcesUniversity of Hormozgan,Bandar Abbas,Iran
2 Master's degree, of Water Science and Engineering University of Hormozgan
3 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Hormozgan University of medical sciences
چکیده [English]

Ongoing drought and population growth, the use of treated wastewater for various purposes has become essential. On the other hand, the removal of nitrogen and phosphorus from wastewater is of paramount importancet. In this study, woodchips of Prosopis Juliflora trees, zeolite, and woodchips of Tamarix tress woodchips were used for pollutant removal. Four laboratory-scale reactors were employed to compare the performance of these materials in the removal of nitrates and phosphates from wastewater effluent. The main experimental treatments included a reactor filled with a combination of woodchips of Prosopis Juliflora trees and zeolite (PWZ), a reactor filled with woodchips of Prosopis Juliflora trees (CPW), a reactor filled with woodchips of Tamarix tress (TW), and a reactor filled with a combination of woodchips of Prosopis Juliflora trees, zeolite, and woodchips of Tamarix tress (PWZTW). Each of these treatments was tested at three hydraulic retention times of 12, 18, and 24 hours to investigate the influence of the mentioned filter media on pH, nitrate levels, and orthophosphate levels in the effluent. The average nitrate removal efficiencies in the PWZ, CPW, TW, and PWZTW treatments, across all three retention times, were found to be 82.72%, 72.93%, 76.61%, and 81.12%, respectively. The highest nitrate removal efficiency was achieved in the PWZ treatment , The average orthophosphate removal efficiencies in the mentioned treatments were calculated as 84.04%, 77.46%, 63.94%, and 81.60%, respectively. Overall, the use of a combination of woodchips and zeolite as an amendment improved the removal efficiency of nitrates and phosphates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orthophosphate
  • Zeolite
  • Woodchips
  • Nitrates
  • pH