تحلیل پویای مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست منابع آب، غذا و انرژی (مطالعه موردی: شهرستان‌ها درمیان و سربیشه در استان خراسان‌جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 دکترا اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22125/iwe.2023.415390.1747

چکیده

امروزه جامعه انسانی درگیر تهدیدات اساسی در زمینه تولید، تأمین و توزیع آب، غذا و انرژی است. استان خراسان‌جنوبی در منطقه خشک و نیمه‌خشک ایران قرار گرفته و از لحاظ منابع آبی به شدت آسیب‎پذیر است. با توجه به ارتباط نزدیک سه منبع آب، غذا و انرژی و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر، مفهوم جدیدی به نام رویکرد پیوندی یا همبست مطرح شده که اشاره به ذات یکپارچه و اثرات متقابل این سه منبع دارد. پژوهش حاضر به تحلیل پویای سیستم های مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست منابع آب، غذا و انرژی در افق 21 ساله (1410-1390) در شهرستان‌های درمیان و سربیشه در استان خراسان‌جنوبی(محدوده اجرای پروژه ترسیب کربن) به کمک نرم افزار ونسیم (Vensim DSS) پرداخته است. در این پژوهش بر‌ اساس تحلیل حساسیت مونت کارلو و همچنین بسط مدل تحت عنوان 5 سناریو انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سناریوی پنجم با افزایش60% راندمان آبیاری، بهبود 30% عملکرد محصولات و افزایش50% بکارگیری انرژی‌های نو به‌عنوان یک سناریوی ترکیبی و بهینه از بین سناریوهای مختلف مورد بررسی، برای مدیریت پایدار منابع آب در قالب همبست منابع آب، غذا و انرژی در منطقه مورد پژوهش است. در این وضعیت مدل‌سازی مصرف بهینه در بخش‌های مختلف، رعایت شرایط حدی و فرهنگ‌سازی مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف جزو مسائل کلیدی در مدیریت بحران منابع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Sustainable Management of Water Resources Based on the Correlation of Water, Food and Energy Resources (Case Study: Darmian and Sarbisheh Cities in South Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • Gholam Ahmad Goharshahi 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ali Sardar Shahraki 3
  • Neda Ali Ahmadi 4
1 PhD student, Agricultural Economics, Faculty of Economics and Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associate Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
4 PhD in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Today, human society is involved in fundamental threats in the field of production, supply and distribution of water, food and energy. South Khorasan province is located in the arid and semi-arid region of Iran and is highly vulnerable in terms of water resources. Due to the close relationship between the three sources of water, food and energy and their mutual influence on each other, a new concept called the linkage approach has been proposed, which refers to the integrated nature and mutual effects of these three sources. The present research has analyzed the dynamic analysis of sustainable water resource management systems based on the correlation of water, food and energy resources in a 21-year horizon (2011-2031) in Darmian and Sarbisheh cities in South Khorasan province(The scope of implementation of the carbon sequestration project) with the help of Vensim DSS software. This research has been done based on Monte Carlo sensitivity analysis as well as the development of the model under the title of 5 scenarios, and finally, the fifth scenario was selected for the sustainable management of water resources in the research area. In this situation, optimal consumption modeling in different sectors, compliance with limit conditions and culture based on consumption pattern modification are among the key issues in resources crisis management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems Dynamics
  • Management of Water Resources
  • Water
  • Food and Energy Nexus