ارزیابی مدل WOFOST برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای تحت مدیریت-های مختلف تأمین آب آبیاری و کود نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22125/iwe.2023.396538.1718

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی مدل WOFOST برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در دو شرایط مختلف تأمین آب و کود نیتروژن انجام شد.بدین منظور از داده‌های برداشت شده از دو طرح تحقیقاتی در مجاورت یکدیگر در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در دو سال زراعی استفاده شد.در طرح تحقیقاتی اول، عوامل مقدار آب آبیاری در چهار سطح و کود نیتروژن در چهار مقدار و در طرح دوم عوامل سطوح کودی در چهار سطح و زمان تقسیط کودتحت دو روش در نظر گرفته شدند.برای ارزیابی از شاخصهای مانند (NRMSE) و (EF) استفاده شد.نتایج نشان داد که در طرح نخست دقت مدل برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره-وری آب بترتیب در دسته عالی و متوسط قرار داشت.در حالی که دقت این مدل در طرح دوم برای شبیه‌سازی پارامترهای عملکرد و بهره‌وری آب در دسته عالی تعیین شد.کارایی مدل برای شبیه‌سازی عملکرد در هر دو طرح و بهره‌وری آب در طرح دوم قابل قبول بودولی برای شبیه‌سازی بهره‌وری آب در طرح نخست در شرایط ضعیف بدست آمد.در طرح نخست، تغییر مصرف کود از N1 به N4 سبب افزایش اختلاف بین عملکرد در شرایط مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شد.مقادیر آب آبیاری اثری بر تغییر دقت و خطای این مدل نداشت.در طرح دوم، افزایش تقسیط کود از T1 به T2 سبب کاهش خطای این مدل شد.براساس کلیه نتایج، استفاده از مدل برای شبیه‌سازی ذرت در مقادیر مختلف آب آبیاری نیاز به بررسی بیشتر دارد ولی میتوان از این مدل به منظور شبیه‌سازی ذرت در مقادیر و تقسیط مختلف کود نیتروژن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the WOFOST Model for Simulation of Corn Yield and Water Productivity under different Fertilizer and Irrigation Management

نویسندگان [English]

  • Karim Neysi 1
  • Aslan Egdarnejad 2
  • Fariborz Abbasi 3
1 M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and extension Organization, Karaj,
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of evaluating the WOFOST for simulating the corn yield and water productivity in two different conditions of water amounts and nitrogen fertilizer supply.In the first research project, the factors of irrigation water amount in four levels and nitrogen fertilizer in four amounts and in the second project, fertilizer in four levels and fertilizer splitting were considered.The results showed that in the first projct, the accuracy of the WOFOST model for simulating water yield and water productivity was in the excellent and medium categories, respectively, while the accuracy of this model in the second project was determined in the excellent category for both aforementioned parameters.The efficiency of the WOFOST model for simulating yield in both project and water productivity in the second one was acceptable, but for simulating water productivity in the first project was in poor conditions.In the first project, changing the nitrogen fertilizer consumption from N1 to N4 caused an increase in the difference between yield in observation and simulation conditions.The amount of irrigation water had no effect on changing the WOFOST accuracy and error.In the second project, increasing the distribution of nitrogen fertilizer from T1 to T2 caused the error of this model to decrease from 6.5 to 3.6 percent.Based on the results, it is necessary to conduct more studies to use the WOFOST model to simulate corn in different amounts of irrigation water, but this model can be used to simulate corn in different amounts and splitting of nitrogen fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit Irrigation
  • Fertilizer Stress
  • Carbon-driven Model
  • Crop Modeling