بررسی تغییرات فصلی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب کانال انتقال دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور استان تهران

2 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، تهران، کرج، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، تهران، کرج، ایران

10.22125/iwe.2022.367721.1681

چکیده

آب‌های سطحی بیشتر از سایر منابع در معرض آلودگی و کاهش کیفیت می باشند. در تحقیق حاضر تغییرات فصلی آب کانال انتقال آب پردیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از کانال انتقال آب مورد مطالعه در طول فصول مختلف سال از سه محل در طول کانال توسط ظروف شیشه‌ای نمونه برداری، نمونه آب تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان می‌دهد کل مواد محلول در آب از حدود ۲۷۰ میلی میلی‌گرم در لیتر در زمستان تا ۳۷۵ میلی‌گرم در لیتر در تابستان متغیر است. آب کانال در فصل‌های پاییز و زمستان در کلاس C1یعنی شوری کم و در فصول بهار و تابستان در کلاس C2شوری متوسط قرار دارد. لذا برای آبیاری گیاهان زراعی مشکل ایجاد نخواهد کرد. آب کانال از نظر اسیدیته در وضعیت متوسط ارزیابی می‌شود. مقدار شاخص اکسیژن لازم برای اکسیداسیون (BOD) آب کانال بین 5/3 میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر تا 4/5 میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر متغیر است. مقدار COD آب کانال بین 25 میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر در زمستان تا 47 میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر در تابستان متغیر است. نتایج نمونه‌های آب نشان داد نیترات‌سازی در کانال به وقوع می پیوندند. تغییرات مقدار نیترات از 08/1 تا 6/1 میلی‌گرم در لیتر در فصول مختلف در نوسان است.

مقدار کلیفرم از ۷۷۰ واحد در ۱۰۰ میلی لیتر در زمستان تا حدود ۱۱۰۰ واحد در 100 میلی‌لیتر در تابستان متغیر است و این با روند تغییرات بقیه شاخص‌های کیفی آب کانال همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the seasonal changes in the chemical and microbial quality of water in the transmission channel of the Faculty of Agriculture and Natural Resources of Tehran University

نویسندگان [English]

  • maryam dehghani Ahmadabadi 1
  • Farhad Mirzaei 2
  • Malihe Saedi 3
1 Payam Noor University of Tehran Province
2 Department of Irrigation and Development Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources University, Tehran, Karaj, Iran
3 Master's degree, Department of Irrigation and Development Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources University, Tehran, Karaj,
چکیده [English]

Surface waters are more exposed to pollution and quality reduction than other sources. In the current research, the seasonal changes of the water transfer channel of the University of Tehran School of Agriculture and Natural Resources have been investigated and analyzed. In this research, water samples were taken from the studied water transmission channel during different seasons of the year from three places along the channel using glass containers, water samples were prepared and transported to the laboratory. The results show that the total amount of soluble substances in water varies from about 27 mg/litr in winter to 375 milligrams per liter in summer. In autumn and winter, canal water is in class C1, which means low salinity, and in spring and summer, it is in class C2, medium salinity. Therefore, it will not create a problem for watering crops. Canal water is evaluated in medium condition in terms of acidity. The amount of oxygen index required for oxidation of canal water ranges from 3.5 mg/100 ml to 5.4 mg/100 ml. The COD value of canal water ranges from 25 mg/100 ml in winter to 47 mg/100 ml . Results of water samples showed that nitrification occurs in the canal. The amount of nitrate varies from 1.08 to 1.6 mg/liter in different seasons.

The amount of coliform varies from 770 units per 100 ml in winter to about 1100 units per 100 ml in summer, and this is consistent with the change trend of other quality indicators of canal water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seasonal changes
  • canal water pollution
  • water transfer channel
  • Faculty of Agriculture and Natural Resources
  • University of Tehran