بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد سازه‌های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی به بررسی عملکرد هیدرولیکی روش‌های مختلف و متداول طراحی مدول تیغه‌ای پرداخته شده است. مدول‌های تیغه‌ای برای تحویل حجمی آب به شکل نسبتاً ثابت به ازای تغییرات ارتفاع آب بالادست در دامنه مشخص مورد توجه قرار گرفته‌اند. داده‌های جمع آوری شده در این تحقیق نشان داد که به طور کلی این سازه به صورت مدولار عمل می‌کند و به عنوان سازه تحویل حجمی آب مطمئن می‌تواند به شکل وسیع بکار رود. همچنین عملکرد هیدرولیکی سازه در چرخه‌های افزایش و کاهش ارتفاع آب بالادست برای روش‌های مختلف طراحی مورد ارزیابی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که بر خلاف سازه‌های مشابه، افزایش یا کاهش ارتفاع آب بالادست تاثیری در عملکرد مدول تیغه‌ای ندارد. در پایان نشان داده شد که انتخاب ضریب بده با دقت مناسب تاثیر چشمگیری در نتایج طراحی خواهد داشت و از اینرو بهترین روش طراحی موجود با انتخاب ضریب بده مناسب اصلاح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on the different design methods of the baffle sluice gate

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bijenkhan 1
 • Salah Kochakzadeh 1
 • Hajar Saravi 2
1
2
چکیده [English]

In this experimental study, deferent design methods for baffle sluice gates have been investigated. Baffle modules are considered as a water delivery structure releasing a semi-constant discharge within specific upstream water fluctuations. According to the result of experimental data it was revealed that the performance of this structure is concurred with a desire volumetric water delivery structure and it can be widely used in irrigation channels. Module behavior has been evaluated for both increasing and decreasing of the water depth for deferent design methods. There was no significant effect due to increasing or decreasing of the upstream water depth on the hydraulic performance of the baffle sluice gate. Finally, it was demonstrated that choosing an accurate discharged coefficient can affect the design results significantly. In this regard, the best current design method has been improved based on choosing a suitable discharge coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Baffle sluice gate
 • Volumetric water delivery
 • Discharge coefficient
 • hydraulic performance
 • Increasing and decreasing of water depth
 1. بی‌جن‌خان. م. 1388. بررسی هیدرولیکی مدول تیغه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
  1. Abdualaziz, A. A. 1998. Coefficient of discharge for free flow of sluice gates. J. King. Saud. University, 11(1), 33-48.
  2. Anwar, A. A. 1999. Baffle sluice module with improved performance. J. Irrig. Drain. Eng 125, No. 2, 91─95.
  3. Henry, H. R. 1950. Diffusion of submerged jets. By Albertson, M. L., Dai, Y. B., Jensen, R. A. and Rouse, H. Trans 115: 687-694.
  4. Laresen, A. P. and Mishra, P. K. 1990. Constant discharge device for field irrigation. J. Hydr. Res. Delft, The Netherlands 28, No. 4, 481─489.
  5. Maheswara Babu, B., Mishra, P. K. and Satyanarayana, T. 1996. Performance of baffle-sluice module with change module dimensions. J. Irrig. Drain. Eng. 122, No. 5, 310─313.
  6. Mishra, P. K., Laresen, A. P. and Satyanarayana, T. 1990. Development of Low-Discharge Baffle-Sluice Module. J. Irrig. Drain. Eng 116, No.  3, 444─453.
  7. Rajaratnam, N. and Subramanya, K. 1967. Flow equation for sluice gate. J. Irrig. Drain. Eng. 3: 167-187.
  8. Swamee, P. K. 1992. Sluice gate discharge equation. J. Irrig. Drain. Eng 118, No. 8, 56─60.
  9. Verma, D. V. S. and Pasricha, A. 1994. Hydraulic characteristics of baffle modules. J. Inst. Engrs 75, 155─158.