تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور مازندران

چکیده

نبود آمار مورد نیاز در زمینه فرسایش و رسوب و مشخص نبودن نسبت تحویل رسوب ((SDR در اکثر حوضه‌های آبخیز ایران از مسائل و مشکلات مهم به حساب می‌آید که عملاً مانع برنامه‌ریزی اصولی به ویژه برای تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌شود. تعیین میزان فرسایش و رسوب در هر حوزه به عنوان یکی از اولین اقدامات برای مدیریت حوزه آبخیز می‌باشد. فرسایش و انتقال مواد رسوبی از جهات مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن از بین رفتن اراضی حاصل‌خیز کشاورزی و تبدیل مزارع به بیابان‌های لم‌یزرع، پرشدن مخازن سدها و بندها، پر شدن کانال‌های آبرسانی و اراضی زراعی با رسوبات جدید می‌باشد. هدف از این تحقیق تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآورد SDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه می‌باشد. در این تحقیق روش‌های تجربی زیادی برای تعیین SDR بررسی شد که در نهایت با توجه به سه معیار میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات روش Renfro(1983) به عنوان بهترین روش تجربی 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the most appropriate experimental method to estimate the SDR using EPM and physical properties basin; Case Study Watershed Ghurchay, Golestan province

نویسندگان [English]

  • Omid Asadi Nalivan 1
  • Mohsen Mohseni saravi 2
  • Anvar Sour 3
  • Ali Dastranj 4
  • Siavash Taei 5
1 Author and graduate student at Tehran University Watershed,Karaj.Iran
2
3 Author and graduate student at Tehran University Range management,Karaj.Iran
4 - Author and graduate student at Tehran University Watershed,Karaj,Iran
5 Author and graduate student at Tarbiyat modarres University Watershed,Karaj,Iran
چکیده [English]

Statistics were not required in the absence of erosion and sediment delivery(SDR) and deposition in the watershed basin of Iran is considered the most important problems,Actually hinder the proper planning, especially for the preparation and implementation of watershed management plans are. Determine any areas of erosion and deposition as one of the first steps is for watershed management.Erosion and sediment materials from different directions are considered. It is important that the loss of fertile land into agricultural fields to barren deserts, filling reservoirs and dams, irrigation canals and filling the land is cultivated with new sediment. The purpose of this study to determine the most appropriate experimental method to estimate the SDR using the EPM and the physical properties basin.In this study, many experimental methods to determine that the SDR was assessed according to three criteria, the mean, standard deviation and coefficient of variation Renfro(1983) method was chosen as the experimental method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghurchay Watershed
  • Sediment
  • Erosion
  • EPM
  • SDR
 
1- احمدی، ح. 1386 . ژئومورفولوژی کاربری، جلد 1 (فرسایش آبی). انتشارات دانشگاه تهران.ص 688.
2- دستورانی، ج.، س. قلی‌نژاد، ع. سلاجقه و ق. دستورانی. 1385. ارزیابی روش‌های مختلف برآورد نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز زیارت. چکیده مقالات اولین همایش ملی- دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان،دانشگاه تهران، کرج.
3- رستمی، ن. 1388 .انتخاب بهترین روش برآورد SDR در حوزه سد ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.
4- صابر همیشگی، س. 1385. ارزیابی چند مدل برآورد SDR و انتخاب بهترین مدل، مطالعه موردی: حوزه آبخیز لوارک- لتیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، ص 148.
5- شرکت خدمات مهندسی گلستان (مشاور شمال)، مطالعات اجرائی حوزه آبخیز قورچای. 1388.
6- فیض‌نیا، س. 1387.رسوب‌شناسی کاربردی با تاکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ص 356.
7- نورانی، سیده ن.خ. 1385. ارزیابی چهار روش برآورد SDR به منظور انتخاب بهترین روش، مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ص129.
8- Larence, J. 1998. sediment yield Estimation from a hydrographic survey a case study for the kremasta reservoir basin,Grece.
9- Maner, S.B. 1958. Factors affecting sediment delivery rates in the red Hills physiographic area ,Am .Geophys. Union Trans.39:669-675.
10- Renfro, R. & P. Waldo,1983.Validations of sediment delivery ratio Prediction techniques. Research paper,95 p.
11- USDA-SCS,1971.sediment source,yields and delivery ratio.nationals Engineery hand book section(3) sedimentation.
12- Vanoni, J. 1975.Soil erosion prediction. NewYork uni.21p.