مقایسه‌ی عدم قطعیت برآورد چندک‌های سیلاب در تحلیل فراوانی منطقه‌ای با استفاده از روش سیلاب نمایه دالریمپل و گشتاورهای خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی مهندسی عمران-بهره‌برداری از سد و شبکه، دانشگاه صنعت آب

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران

چکیده

یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیل فراوانی منطقه‌ای، روش سیلاب نمایه می‌باشد. در سال‌های اخیر گشتاورهای خطی به عنوان جایگزین‌هایی برای گشتاورهای معمولی در روش سیلاب نمایه به کار گرفته شده‌اند و به این منظور روش‌هایی پایه‌گذاری و تشریح شده‌اند. در این پژوهش کوشیده‌ایم تا عملکرد این روش‌ها را روی حوضه‌ی آبریز ارس مورد بررسی قرار داده و با ارزیابی محدوده‌های اطمینان برآوردهای حاصل از این روش‌ها، دقت آن‌ها را مقایسه نماییم. نتایج حاصل نشان داد که در این حوضه برآوردهای حاصل از استفاده از گشتاورهای خطی روی یک منطقه‌ی همگن در سطح اطمینان 90% در محدوده‌ی اطمینان کوچک‌تری نسبت به محدوده‌ی اطمینان روش سیلاب نمایه‌ی معمولی به دست می‌آیند. همچنین به نظر می‌رسد استفاده از توزیع ویکبی به عنوان توزیع منطقه‌ای روی یک منطقه‌ی ناهمگن و استفاده از گشتاورهای خطی می‌تواند روشی مناسب برای مواردی باشد که سایر توزیعها برازش مناسبی به عنوان توزیع منطقه‌ای ارائه نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Uncertainty of Flood Quantiles Estimation in Regional Frequency Analysis Using Dalrymple Flood Index Method and L-moments

نویسندگان [English]

  • Ali Ahani 1
  • Saeed Mosavi Nadoshani 2
  • Mahkameh Zare Karizi 3
1 BA Degree of Civil Engineering, Power and Water University of Technology, Tehran,
2 PhD, Assistant Professor, Department of water Engineering, University of water and power technology
3 MS Student of River Engineering, Power and Water University of Technology, Tehran
چکیده [English]

 
One of the simplest methods of regional frequency analysis is Flood Index method. In recent years, L-moments as alternatives for moments have been used and some approaches were made and described for this purpose. In this study we have attempted to investigate efficiencies of these methods on Aras watershed and then compared their accuracies by assessment of confidence intervals of them. The results of this case study showed that discharge estimates using L-moments on a homogenous region in 90 percent confidence level has smaller uncertainty in comparison with flood index method. In addition it sounds using of Wakeby distribution as regional distribution and also L-moments on a heterogeneous region is an appropriate approach for cases that other distributions have not an good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wakeby distribution
  • Aras watershed
  • Flood Index
  • L-moments
  • confidence intervals
 
1. علیزاده، ا. 1388. اصول هیدرولوژی کاربردی. دانشگاه امام رضا (ع). چاپ بیست و هفتم. 870 صفحه.
2. مهدوی، م. 1386. هیدرولوژی کاربردی (جلد دوم). دانشگاه تهران. چاپ پنجم. 440 صفحه .
3. Dalrymple, T. 1960. Flood frequency analysis, Water Supply Paper 1543-A, U.S. Geological Survey, Reston, Va.
4. Greenwood, J.A., J.M. Landwehr, N.C. Matalas and J.R. Wallis. 1979. Probability weighted moments: Definition and relation to parameters of several distributions expressible in inverse form. Water Resources Research, 15, 1049-1054.
5. Hosking, J.R.M. 1990. L-moments: Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 52, 105-24.
6. Hosking, J.R.M. and J.R. Wallis. 1987. Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution. Technometrics, 29, 339-349.
7. Hosking, J.R.M. and J.R. Wallis. 1997 Regional frequency Analysis: An Approach Based on L-moments. Cambridge University Press
8. Landwehr, J.M., N.C. Matalas and J.R. Wallis. 1979. Probability-weighted moments compared with some traditional techniques in estimating Gumbel parameters and quantiles. Water Resources Research, 15, 1055-1064.
9. Wallis, J.R. 1981. Risk and uncertainties in the evaluation of flood events for the design of hydraulic structures. Piene e Siccita, edited by E. Guggino, G. Rossi, and E. Todini, pp. 3-36. Fondazione Politecnica del Mediterraneo. Catania, Italy.
10. Wallis, J.R. 1982. Hydrologic problems associated with oilshale development. Environmental Systems and Management, edited by S. Rinaldi, pp. 85-102. North-Holland, Amsterdam.
11. Wallis, J.R., N.C. Matalas and J.R. Slack. 1974. Just a moment! Water Resources Research, 10, 211-219.