ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

3 مرتع‎داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه­ریزی و مدیریت پایدار منابع آب در هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. مشخصات کمی و کیفی آب­های زیرزمینی در مقیاس مکانی و زمانی تغییر می­کند، بنابراین نمی­توان این مشخصات را ثابت فرض کرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت کرمانشاه به‌صورت سالانه، فصلی و ماهانه در یک دوره آماری 20 ساله از سال 1370 تا 1390 و با استفاده از آمار سطح ایستابی 61 حلقه چاه مشاهده­ای موجود در منطقه انجام شد. بعد از کنترل کیفیت، صحت آمار، اطمینان از همگنی و نرمال بودن داده­ها و بازسازی نواقص آماری، از روش کریجینگ جهت پهنه‌بندی تغییرات سالانه، فصلی و ماهانه و روش تیسن جهت بررسی تغییرات ارتفاع متوسط پیزومتری دشت استفاده گردید. نمودار تغییرات ارتفاع پیزومتری هر کدام از چاه­ها نشان دهنده ارجحیت پهنه­بندی به روش کریجینگ نسبت به ارتفاع متوسط حاصل از روش تیسن می­باشد. ارزیابی نتایج نشان داد که سطح متوسط ایستابی در دشت کرمانشاه در طول دوره آماری مورد مطالعه به میزان 9/9 متر افت داشته است (افت متوسط 49/0 در سال). این در حالی است که بررسی تغییرات افت در بعضی از چاه­ها افت بالاتر از 30 متر را نشان داد. که می­تواند ناشی از موقعیت چاه، میزان بهره­برداری، دوری چاه از منابع آب، رودخانه و یا مناطق مسکونی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of spatial and temporal variation ground water level in Kermanshah plain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahmati 1
  • Hmaidreza Moradi 2
  • Reza Omidipour 3
2 Associated Professor, Department Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resource and Marine Science, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Investigate variation of groundwater resource is very important in planning and sustainable management of water resource in each region. Quantitative and qualitative properties of ground water are changed in spatial and temporal scales; therefore it con not presumed fixed these properties. The goal of this study was investigate temporal and spatial variation ground water level in Kermanshah plain in annual, season and month in a 20 years period from 1991 to 2011 by using groundwater data of 61 piezometric wells. After was controlling of quality, accuracy and normality of data and Reconstruction of the statistical deficiencies, we used Kriging interpolation method for zoning variation of annual, season, and month, As well as Thiesson Polygon Method was used for variation of average height of piezometric level in Kermanshah plain. The diagram of height variation of piezometric level in each wells showed that preference of interpolation method compare to Thiesson Polygon Method. Assessment of results showed that average height of table groundwater during statistical period was felled 9.9 meter (0.49m in year), whereas fall variation in some of wells showed fall is upper 30m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Height Piezometric
  • Zoning
  • Kriging
  • Kermanshah Plain