بررسی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه‌ای و حبابی آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

مدیریت مناسب خاک شور نیاز به اطلاعات کافی در مورد مقدار و توزیع نمک در منطقه توسعه ریشه دارد. روش آبیاری از عواملی است که توزیع نمک را کنترل می‌کند. به دلیل اهمیت مسئله شوری در آبیاری قطره‌ای، هدف از این تحقیق بررسی کمی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه‌ای (قطره‌چکان) و حبابی (بابلر) بوده که با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نمونه‌ها از سه فاصله 0، 20 و 40 سانتی‌متری از خروجی‌ها و از اعماق‌20-0، 40-20، 60-40و 80-60 سانتی‌متری از سطح خاک تهیه شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بابلر با میانگین شوری 75/12 دسی‌زیمنس بر متر دارای شوری کمتری نسبت به قطره‌چکان با میانگین شوری 64/13 دسی‌زیمنس بر متر بود. عمق 40-20 سانتی‌متری با دارا بودن مقدار شوری کمتر (48/11 دسی‌زیمنس بر متر) به‌عنوان عمق عملکرد بهتر در بین اعماق اندازه‌گیری شده، به‌دست آمد. عمق 60تا80 سانتی‌متری با شوری 76/15 دسی‌زیمنس بر متر دارای مقدار نمک بیشتری نسبت به بقیه اعماق مورد نظر بود. همچنین لایه 20-0 سانتی‌متری با میانگین شوری 53/12 دسی‌زیمنس بر متر دارای شوری بیشتری نسبت به لایه 40-20 سانتی‌متری با میانگین شوری 48/11 دسی‌زیمنس بر متر بود. شوری خاک با گذشت زمان و انجام عملیات آبیاری کاهش یافت تا اینکه در آبیاری آخر، شوری خاک در قسمت آبیاری شده زیر قطره چکان (با شوری 62/3 دسی‌زیمنس بر متر) به یک پانزدهم و در زیر بابلر (با شوری 99/3 دسی‌زیمنس بر متر) به یک چهاردهم مقدار اولیه رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of salt distribution of point sourceand ponding source drip irrigation

نویسندگان [English]

  • Maliheh Karami 1
  • Masoumeh Farasat 2
1 . M.S.C of irrigation and drainage, Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Proper management of saline soils needs adequate information about the amount and salt distribution in the root zone. Irrigation of the factors that control the distribution of salt. This paper investigates salt distribution under two sources of dripper and bubbler. This study based on the evaporation of soil surface of a land without plant located at shahid chamran university, Ahwaz, Iran. Samples were taken from three distances 0, 20 and 40cm from the soil surface and 0-20, 20-40, 40-60 and 60-80 depths.
The results showed that, the average salinity of bubbler were 12.75 dS/m that less than drippers with 13.64 salinity respectively. Among measured depth, the depth of 20 – 40 cm was known as the best working depths, the depth of 60-80 cm had the most salt with salinity of 15.76 dS/m. depth of 0-20 cm (with the average salinity of 12.53 dS/m includes more salinity than the depth of 20-40 with the average salinity of 11.48 dS/m. Soil salinity decreased by time pass and irrigation until the last irrigation, soil salinity under the dripper reached) with salinity of 3.62 dS/ m) to 1/15 and under the bubblersalinity of 3.99 dS/ m) to 1/14 of the initial amount

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip Irrigation
  • dripper
  • bubbler
  • Salinity
  • salt
الیاس‌آذر، خ. 1381. اصلاح خاک‌های شور و سدیمی (مدیریت خاک و آب). انتشارات جهاد دانشگاهی.
جهانشاهی، م.، ح. زارع ابیانه، ه. نقوی و ا. اسلامی. 1391. بررسی تاثیر دو عمق نصب قطره‌چکان با دبی‌های یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و شبیه‌سازی آن با مدل HYDRUS-2D. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال سوم شماره دهم.
علیزاده، ا. 1384. اصول و عملیات آبیاری قطره‌ای. انتشارات آستان قدس رضوی دانشگاه امام رضا (ع)، چاپ دوم.
کوچکی، ع.، م. هاشمی‌نیا، و ب. قهرمان. 1376. بهره‌برداری از آب‌های شور در کشاورزی پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
وحیدی، ع. 1381. تأثیر شوری آب و دور آبیاری بر توزیع املاح خاک در آبیاری ‌قطره‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
هیئت اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 1382. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 689 صفحه.
Al-Omran, A. 2008. Effect of saline water and drip irrigation on tomato yield in sandy calcareous soils amended with natural conditioners, International Salinity Forum.
Clothier, B. E., T. J. Saver and S. R. Gren. 1988. The movement of ammonium nitrate into unsaturated soil during unsteady absorbtion, Soil Sci. Am. J. 52(2): 340-345.
Farouk, A. H. 2000. Water quality for micro irrigation, Agro Industrial Management Fresno, California.
Fletcher, C. and T. V. Wison. 1983. Computer model for moisture distribution in stratified oil under a trickle source, Trans, ASCE, 26(6): 1704-1709.
Hanson, B., D. May, R. Hutmacher. 2006. Drip Irrigation of Tomatoes and Cotton in Saline Soil, Published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Paper number 062275, Joseph, Michigan, www. asabe.org.
Hong-jie, g., L. J. Sheng and L.Yan-feng. 2013. Effects of dip system uniformity and irrigation amount on water and salt distribution in soil under arid conditions. Journal of Integrative Agriculture, 12(5): 924-939.
Janitzky P. 1957. Salz und Al kaluboden und wegezu ihrer verbesserung, Bd.2, GiessenerAbhand L. Komis, Verl. W. Schmitz.Giessen.
Meixian L., Y. Jingsong, L. Xiaoming, L. Guanming ,Y. Mei and J.Wang. 2013. Distribution and dynamics of soil water and salt under different drip irrigation    regimes in northwest china. Irrig Sci. 31:675-688.
Nagaz K., M. M. Masmoudi and N .B. Mechlia. 2007. Soil Salinity and Yield of Drip-Irrigated Potato under Different Irrigation Regimes with Saline Water in Arid Conditions of Southern Tunisia, Jornal of Agronomy 6(2):324-330.
Nigtingale, I., G. J. Hoffman, D. E. Rolston and J. W. Biggar. 1991. Trickle irrigation rates and soil salinity distribution in an almond orchard Agricultural water management, 271-283.
Yitayew M. and C. Reynolds. 1977. The cost saving: The Low-Head gravity-flow bubbler irrigation system advantages, American Society of Agricultural Engineers, No. 972184: 3.