تصحیح مدل سینتکس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت بررسی آسیب‌پذیری آبخوان؛ مطالعه موردی دشت اندیمشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران-مهندسی محیط‌زیست، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران

3 استادیارگروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

افزایش جمعیت، صنعتی شدن و توسعه فعالیت­های کشاورزی باعث افزایش دفع فاضلاب­های شهری و صنعتی و استفاده بی­رویه از کودهای شیمیایی و آفت­کش­ها و درنتیجه آلودگی منابع آب زیرزمینی گردیده است. از آن­جایی که مشکل اصلی مدل سینتکس، اعمال نظرات کارشناسی جهت نرخ­بندی پارامتری به‌کاررفته در آن می­باشد، در این مطالعه، مدل مذکور توسط روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس شرایط هیدروژئولوژیکی محلی مورد اصلاح واقع گردید. جهت دستیابی به مدل بهینه، ضریب همبستگی میان شاخص آسیب­پذیری و غلظت نیترات موجود در آبخوان به‌عنوان شاخص آلودگی با کاربرد آنالیز رگرسیون خطی ساده تعیین گردید. نتایج نشان داد که مدل سینتکس بهینه نسبت به مدل سینتکس نرمال از میزان همبستگی بیشتری با غلظت نیترات برخوردار می­باشد. همچنین به‌منظور ارزیابی خطرپذیری آبخوان دشت اندیمشک به آلودگی، پارامتر کاربری اراضی منطقه با پارامترهای به‌کاررفته در مدل سینتکس، افزوده و بدین ترتیب نقشه آسیب­پذیری ویژه آبخوان مورد مطالعه تهیه گردید. نتایج حاصل از این نقشه نشان داد که خطرپذیری آلودگی آبخوان دشت مورد مطالعه در سطح بالایی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of SINTACS Method Using Analytical Hierarchy Process in Geographic Information System Environment to Evaluate Aquifer Vulnerability (Case Study: Andimeshk Plain)

نویسندگان [English]

  • Mernaz Assefi 1
  • Heydar Zarei 2
  • Feridon Radmanesh 3
1 MSc in Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Asistant Prof, Dep. of Hydrology and Water Resources, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
3 Asistant Prof, Dep. of Hydrology and Water Resources, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Population growth, industrialization and the development of agricultural activities are the causes of increasing municipal and industrial wastewaters and irregular use of fertilizers and pesticides, and consequently the contamination of groundwater resources. Since the main problem with SINTACS models, applies expertise rating parameters to be used in it, in this study, the model using Analytical Hierarchy Process based on local hydrogeological conditions were indeed improvement. To achieve efficient models, the correlation coefficients between nitrate concentrations in the aquifer vulnerability index as an indicator of contamination were determined using Simple Linear Regression Analysis (SLRA). The results showed that the optimal model SINTACS than model the normal SINTACS is correlated with higher nitrate concentrations. Also, in order to assess risk Andimeshk aquifer pollution, land use parameters with the parameters used in the SINTACS model are overlaid, thus in turn specific aquifer vulnerability map was provided. Results from the map showed that the risk of aquifer contamination is not high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • vulnerability
  • SINTACS
  • Analytical Hierarchy Process
  • Andimeshk Plain