بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در محل ایستگاه نوده رودخانه گرگان‌رود استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- لرستان،

2 گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

رودخانه‌ها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می‌باشند. با توجه به اهمیت این مجاری و خشکسالی‌های سال‌های اخیر، حفظ این منابع یکی از وظایف مهم می‌باشد. در این مطالعه به‌منظور بررسی کیفیت شیمیایی و روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه گرگان‌رود استان گلستان در محل ایستگاه نوده از داده‌های 37 سال آمار این ایستگاه استفاده شد. برای این منظور چگونگی کیفیت آب این رودخانه با استفاده از روش‌های گرافیکی تعیین و همچنین روند کلی سالانه و فصل‌های مختلف سال آشکارسازی و مشخص شده است. با توجه به این که تمام سری‌های مشاهداتی غیر نرمال بودند به منظور تعیین روند در داده‌ها از آزمون ناپارامتری من-کندال استفاده شد. نتایج آنالیز کیفی نشان داد که با توجه به نمودار پایپر آب رودخانه گرگان‌رود در محل این ایستگاه از تیپ آب‌های شورمزه بوده و بر اساس سختی کل، از نوع سخت می‌باشند. با توجه به نمودار شولر آب این منطقه از نظر شرب در محدوده قابل‌قبول قرار داشته و طبق نتایج گراف ویلکوکس می‌توان برای کشاورزی مورد استفاده قرار داد. نتایج بررسی روند نشان می‌دهد که اکثر پارامترهای مورد بررسی در ایستگاه نوده روند صعودی و معنی‌دار در بلندمدت داشته‌اند. به طور کلی روند نزولی دبی جریان در فصول مختلف سال و روند افزایشی میزان املاح موجود در آب، کاهش کیفیت شیمیایی آب را جهت استفاده‌های گوناگون سبب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Quality Survey and Trends of Water Quality Parameters at Nodeh Station of Gorganroud River, Golestan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Sajad nazaryan 1
  • Behnam Farid gigloo 2
1
2
چکیده [English]

Rivers are important because they are one of the major sources of water supply for various uses including agriculture, industry and drinking. Considering to importance of this tract and droughts in recent years, protect of these resources is very important. In this study, to survey the chemical quality and trend of water quality parameters was used 37 years of data for Golestan Gorganrood River in Nodeh station that these data are belong to this station. For this purpose, the river's water quality condition is determined using graphics method and annual general trend and different season of the years are specified and determined. Considering to this fact that all observed series were abnormal, we used from nonparametric test of man - Kendall to determine the trends of data. The results of Qualitative analysis showed that considering to Piper diagram of water, Gorganroud river is one of the brackish water types and the base of total hardness, is from hard type. According to the Schuler chart, this region is in acceptable range from aspect of drinking water and the Vylkvks graph results showed that it is can be used for agriculture. The results of trend showed that the most significant parameters in Nodeh station have been rising and significant trend in long-term. In general, considering declining trend of flow discharge in different seasons of year and rising trend of existing salinity in the water, will cause reduction the chemical quality of water for various uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water Chemical quality
  • Trend
  • Nodeh station
  • man – Kendall analyzes