تحلیل لرزه ای سدهای قوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،

2 استاد بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

ارزیابی لرزه­ای مناسب مقاومت سدها در برابر شکست، می­تواند موجب جلوگیری از خسارات مالی و جانی فراوانی گردد که لازمه آن برآورد دقیق نیروها خصوصا فشار هیدرودینامیک می­باشد. روش هم­هندسی یک چهارچوب تجزیه و تحلیل جدید بوده و در حل مسائل مهندسی گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر شبیه­سازی اندرکنش سیال-سازه شده که با استفاده از روش عددی هم­هندسی فشار هیدرودینامیک یک سد قوسی را ارزیابی و نتایج بدست آمده با مدل­های تحلیلی و اجزا محدودی مورد مقایسه قرار گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا RMSE بدست آمده برابر با 00216/0 موید این واقعیت است که خطای ناشی از تقریب هندسه با استفاده از روش­های گوناگون منجمله بهبودسازی مرتبه تقریب و اندازه مش­ها به صفر همگرا گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic analysis of the arch dams

نویسندگان [English]

  • Emad Addin Amin Abbasi 1
  • Gholam Abbas Barani 2
چکیده [English]

Proper seismic evaluation of dams resistance against breaking, can prevent great financial losses and fatality which is required to precise estimates of forces especially the hydrodynamic pressure. The isogeometric method is a new analysis framework which is used to solve various engineering problems. In this study, it is tried to simulate the fluid-structure interaction and using the isogeometric method to evaluate the hydrodynamic pressure of an arch dam. Results have been compared with the analytical and finite element methods. The resulted Root Mean Square Error (RMSE) equal to 0.00216 confirm the accuracy of isogeometric method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Hydrodynamic pressure
  • Fluid-structure interaction
  • Isogeometric analysis
منابع:
Bazilevs, Y., L. Beirao de Veiga, J. A. Cottrell, T. J. R. Hughes and G. Sangalli. 2006. Isogeometric analysis: approximation, stability and error estimates for h-refined meshes. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 16(1):1031–1090.
Bazilevs, Y., V. M. Calo, Y. Zhang and T. J. R. Hughes. 2006. Isogeometric fluid-structure interaction analysis with applications to arterial blood flow. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 38(1):310–322.
Bustamante, J. I., E. Rosenblueth, I. Herrera and Flores, A. 1963. Presion hidrodynamica en presas y depositos. Boletin Sociedad Mexicana de Ingenieria Sismica, 1(2).
Cheng, A. 1990. Effect of sediment on earthquake induced reservoir hydrodynamic response. ASCE Journal of Engineering Mechanics, 112(1): 654–664.
Chopra, A. K. and P. Chakrabarti. 1972. The earthquake experience at Koyna dam and stresses in concrete gravity dams. Earthquake Eng Struct Dyn, 1(1):151–64.
Clough, R. W., R. M. Stephen and J. S. H. Kuo. 1982. Dynamic response analysis of Techi dam, Report No. EERC 82-09, Earthquake Engineering Research Center, Universityof California, Berkeley, CA.
Cottrell, J. A., T. J. R. Hughes and A. Reali. 2007. Studies of refinement and continuity in isogeometric analysis. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 196(41): 4160-83
Cottrell, J. A., A. Reali, Y. Bazilevs and T. J. R. Hughes.2006. Isogeometric analysis of structuralvibrations. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(1):5257–96.
Daniell, W. E., R. A. Mir, M. S. Simic and C. A. Taylor. 1995. Seismic behavior of concrete gravity dams. In 10th European conference on earthquake engineering. 28th August–2nd September, 1994, Vienna, Austria, A.A. Balkema, Rotterdam, 1951–55.
Fenves, G. and A. K. 1985. Chopra, Effects of reservoir bottom absorption and dam–water–foundation rock interaction on frequency response functions for concrete gravity dams. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 13(1):13–31.
Hanna, Y. G. and J. L. Humar. 1982. Boundary element analysis of fluid domain. Journal of Engineering Mechanics, American Society of Civil Engineers, 108(1): 436–450.
Hughes, T. J. R., J. A. Cottrell and Y. Bazilevs. 2005. Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry, and mesh refinement. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 194(1): 4135–95.
Kotsubo, S. 1960. Dynamic water pressure on dams during earthquake. In Second world conference on earthquake engineering, 799–814.
Kucukarslana, S., S. B. Coskunb, B. Taskın. 2005. Transient analysis of dam-reservoir interaction including the reservoir bottom effects, Journal of Fluids and Structures, 20: 1073-1084
Olson, L. C. and K. J. Bathe. 1985. Analysis of fluid–structure interactions. A direct symmetric coupled formulation based on the fluid velocity potential. Com Struct., 12(2): 21–32.
Pelecanos L., S. Kontoe and L. Zdravkovic. 2013. Numerical modelling of hydrodynamic pressures on dams, Computers and Geotechnics, 53(1): 68–82.
Saini, S., P. Bettess and O. C. Zienkiewicz. 1978. Coupled hydrodynamic response of concrete dams using finite and infinite elements. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 6(1): 363–374.
Sharan, S. K. 1987. A non-reflecting boundary in fluid–structure interaction. Computers and Structures, 26(1): 841–6.
Tsai, C. S., G. C. Lee and R. L. Ketter. 1990. A semi-analytical method for time domain analyses for dam–reservoir interactions. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 29(1): 913–933.
U.S. Department of the Interior, B. o. 1977. Design of Arch Dams. Denver, Colorado: US. Government Printing Office.
Von Kármán, T. 1933. Discussion of water pressures on dams during earthquakes. Trans ASCE, 98(1): 434–6.
Wepf, D. H., J. P. Wolf and H. Bachmann. 1988. Hydrodynamic-stiffness matrix based on boundary elements for time domain dam–reservoir–soil analysis. Earthquake Eng. Str. Dyn., 16(1) :417–32.
Westergaard, H. M. 1933. Water pressure on dams during earthquakes. Transactions of ASCE, 98(1): 418–472.
Yang, C. S., C. S. Tsai and G. C. Lee. 1996. Procedure for time domain seismic analyses of concrete dams. ASCE Journal of Engineering Mechanics, 122(1): 116–122.
Zangar, C. N. and R. J. Haefei. 1952. Electric analog indicates effects of horizontal earthquake shock on dams. Civil Engineering, 4(1): 54–55.
Zienkiewicz, O. C. and P. Bettes. 1978. Fluid–structure dynamic interaction and wave forces. An introduction to numerical treatment. International Journal of Numerical Methods in Engineering, 13(1):1–16.