بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته علوم و مهندسی آب، سازه های آبی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهدEmail

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
 
چکیده
امروزه با رشد جمعیت و به تبع آن توسعه شهرنشینی، رواناب به مشکل جدی در عرصه مدیریت شهری تبدیل شده است؛ لذا کنترل و مدیریت رواناب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق منطقه 4 شهر تهران با مساحتی حدود 62 کیلومتر مربع و با شرایط جغرافیایی و هیدرولوژیکی متناسب با شهر تهران در مقیاس کوچک به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است.  هدف از انجام این تحقیق، رسیدن به یک راهکار کاربردی جهت کنترل رواناب شهری است. در این تحقیق با استفاده از قابلیت­های مدل SWMM   برای منطقه 4 شهر تهران، با توجه به عوامل محیطی، دو طرح از بهترین راهکارهای مدیریتی (BMP) تحت سناریوی شبکه نفوذ و مخازن تاخیری جهت کنترل حداکثر رواناب از نظر کمی انجام گرفته است و در نهایت میزان کارایی آنها در کاهش حجم کل رواناب خروجی از حوضه، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of flood discharge variations using Pavement Permeable and Infiltration Trench methods (Case Study: District 4 of Tehran )

نویسندگان [English]

  • Akbar Mokhtarpour 1
  • Saeed Reza Khodashenas 2
  • kamran davari
2 Associate Professor, Water engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran,
چکیده [English]

Abstract
 Today, with population growth and, consequently, urbanization, runoff has become a serious problem in urban management. Therefore, runoff control and management is very important. In this research, the 4th district of Tehran with an area of ​​about 62 square kilometers and with geographical and hydrological conditions commensurate with the city of Tehran on a small scale as the studied area is considered.The purpose of this research is to achieve a practical approach to urban runoff control.In this research, using the SWMM model capabilities for Tehran's 4th district, considering the environmental factors, two designs of the best management solutions (BMP) under the intrusion network scenario and delayed repositories for controlling maximum runoff are quantitatively taken and Finally, their efficiency in reducing the total volume of runoff from the basin has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Runoff coefficient
  • Urban Flood
  • Pavement Permeable
  • Infiltration Trench
منابع:
تاج بخش ، م و همکاران، 1391 ،بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی و کاربرد حوضچه های تاخیری، (مطالعه موردی: حوضه آبریز اقبال شرقی، مشهد)،نشریه دانش آب و خاک، جلد 22 شماره 1، سال 1391.
خداشناس، س ر، 1387 . ،کاربرد مدلهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری. فصلنامه آب و فاضلاب، شماره 67 ، صفحه 66.
فلاح تفتی، ا  ، 1385، شبیه سازی شبکه زهکشی روان آب سطحی با استفاده از مدل تلفیقی GIS و MIKE SWMM  مطالعه موردی حوضه آب و برق مشهد، اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها).
منتظرالحجه, مهدی، ۱۳۹۶، برنامه ریزی توسعه پایدار محیط های شهری با رویکرد توسعه کم اثر (LID)، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
مظفری،ج و کبارفرد،م ،1396، بررسی مدیریت کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل EPA SWMM ، مطالعه موردی: منطقه 22 تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، شماره بیست و هفتم.
نشریه 584 راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه،1391، نشریات نظام فنی و اجرایی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور).
Ferreira S, Hamilton K, Vincent JR, Nature.2011. socioeconomics and adaptation to natural hazards: new evidence from floods. Policy research working paper. The World Bank, Washington, DC.
Junkman SN.2005. Global perspectives on loss of human lives caused by floods. Nat Hazard 34(2):151–175.
Johnson C, Urban disaster trends.2010. In: World disasters report – focus on urban risk. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, pp 31–51.
Hirabayashi Y, Kanae S.2009. First estimate of the future global population at risk of flooding. Hydrol Res Lett 3:6–9.
Mehrabadi, M. H. R., Saghafian, B., & Bazargan-Lari, M. R. (2017). Best management practices (BMPs) site selection for reducing urban surface runoff at target locations. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 94, 109-119.in persian.
Mehrabadi, M. H. R., Saghafian, B., & Bazargan-Lari, M. R. (2017). Simulation and feasibility of biological and structural BMPs for stormwater control in the urbanizing watersheds. Modeling Earth Systems and Environment, 3(2), 719-731. in persian.
Saidu Idris, Lal Merving Dharmasiri.2016. Department of Geography, , Urban Development and the Increasing Trend of Flood Risk in Gombe Metropolis, Nigeria, International Journal of Science and Research.
Generino P. Siddayao , Sony E. Valdez , Proceso L. Fernandez.2015. Modeling Flood Risk for an Urban CBD Using AHP and GIS, IJIET2015, EJournal Publishing.