ارزیابی علیت کرنلی بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد تولید: کاربرد مدل رگرسیون ناپارامتریک نادارایا – واتسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی

چکیده

آب به عنوان نهاده اولیه در تابع تولید در بخش کشاورزی، صنعت و معدن، به عنوان کالای واسطه‌ای در بخش گردشگری، خدمات و بازرگانی، به عنوان کالا در سبد مصرفی خانوار و به عنوان مهم‌ترین فاکتور در بخش محیط زیست، شاید مهم‌ترین کالای اقتصادی- اجتماعی و محیط‌زیستی باشد و با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه آب که منجر به شدت کمیابی آب، به خصوص آب‌های زیرزمینی می‌شود، تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی و رابطه معکوس آن بسیار مورد توجه اقتصاددانان است. هدف این پژوهش ارزیابی علیت کرنلی بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد اقتصادی با استفاده از مدل رگرسیون نادارایا – واتسون و ضریب همبستگی تعمیم‌یافته در دوره 1362 تا 1394 برای اقتصاد ایران است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه علیت گرانجر، حاکی از عدم ارتباط بین مصرف آب و تولید ناخالص داخلی است؛ اما ضریب همبستگی تعمیم‌یافته و رگرسیون ناپارامتریک نشان از وجود علیت کرنلی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف آب است. بنابراین افت سطح آب زیرزمینی و تهی شدن سفره‌های آب زیرزمینی به شدت می‌تواند رشد اقتصادی را متاثر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of kernel Causality between Groundwater Extraction and Economic Growth: Application of Nadaraya-Watson kernel Regression Model

نویسندگان [English]

  • Ramin Khochian 1
  • Seyed Parviz Jalili Kamjo 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Water is as the primary input in the production function of agriculture, industry, and mining, as an intermediate commodity in tourism, services, and commerce, as a commodity in the consumer basket of households and as the most important factor in the environmental sector. it is also perhaps the most important commodity- Social and environmental factors. Considering the increasing demand and the decrease in water supply, which leads to the scarcity of water, especially groundwater, the impact of this variable on economic growth and its reciprocal relationship is highly regarded by economists. The purpose of this study was to evaluate the kernel causality between extraction of groundwater resources and economic growth using the Nadaraya-Watson regression model and the generalized correlation coefficient for Iran's economy from 1982 to 2015. The results of the research show that although Granger's causality indicates that there is no relation between water consumption and GDP, the generalized correlation coefficient and nonparametric regression show the existence of unidirectional kernel causality from consumption of water to GDP. Therefore, the drop in groundwater levels and the depletion of groundwater aquifers can greatly affect economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonparametric Estimation
  • Kernel Causality
  • Heuristic Test
  • Groundwater Resources
اندیشکده تدبیر آب ایران (1393). آشنایی با منابع آب زیرزمینی.
حیدری، م. (1395). اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب (در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
جفره، م.، س. علیزاده. 1388. بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب، علوم اقتصادی، دوره 2، شماره 8، ص. 795.
جلیلی کامجو، س. پ. 1395. کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی، مجله اقتصاد و الگوسازی، سال هفتم، شماره 26، ص. 121-138.
جلیلی کامجو، س. پ.، ر.، خوش اخلاق. 1395. استفاده از نظریه بازی‌ها در تخصیص بهینه آب در زاینده‌رود، مجله مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، سال 5، شماره، 18، ص. 53-80.
خالدی، ه.، م. آل یاسین. 1379. عرضه و تقاضای آب در جهان از سال 1990 تا 2025 (سناریو و مسایل) نشریه شماره 34 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
خوش‌اخلاق، ر. 1378. اقتصاد منابع طبیعی، انتشارات جهاد دانشگاهی.
خوش­اخلاق، ر. 1383. "اقتصاد آب"، ماهنامه اقتصاد ایران، شماره 66، مرداد.
خوش­اخلاق، ر.، م. عمادزاده، ل.  نورعلیزاده. 1379.  تخمین تابع عرضه اقتصادی درازمدت آب درحوضه آب‌ریز رودخانه زاینده‌رود، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره 30، ص 43-61.
محمود، ح. 1393. مدل بندی رگرسیون در راه آهن، مرکز آموزش تحقیقات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، انتشارات جهانتاب.
وزارت نیرو. 1392.  مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور با رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آبی.
یزدی، س. ع.، آ. احمدی، ع. نیکوئی. 1393. بکارگیری ابزارهای اقتصادی در افزایش بهره­وری آب، مطالعه موردی زاینده‌رود، پژوهشات منابع آب ایران، سال دهم، شماره یک.
Al Radif, A. 1999. Integrated water resources management (IWRM): An approach to face the challenges of the next century and to avert future crises. Desalination, 124 (1-3), 145-153.
Duarte, R., V. Pinilla, A. Serrano. 2013. Is there an Environmental Kuznets Curve for water use? A panel smooth transition regression approach. Econ. Model. 31, 518-527.
Foster, S., D. P. Loucks. 2006. Non-Renewable Groundwater Resources, a guidebook on socially-sustainable management for water-policy makers, IHP-IV GROUWATER SERIES NO 10, UNESCO.
Granger, C. W. J. 1969. Investigating Causal Relations by Econometric Methods and Cross Spectral Methods, Econometrica, 37, 424-438.
Hemati, A., M. Mehrara, A. Sayehmiri. 2011. New vision on the relationship between income and water withdrawal in industry sector. Nat. Resour. 2 (3), 191-196.
Katz, D. 2104. Water use and economic growth: reconsidering the Environmental Kuzne ts Curve (EKC) relationship, Journal of Cleaner Production, 20, P. 1-9.
Kocsis, T. 2012. Looking through the dataquadrate: characterizing the human-environment relationship through economic, hedonic, ecological and demographic measures. J. Clean. Prod. 35, 1-15.
Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45, 1-2.
Melnikovova Li, Q. J. S. Racine. 2007. Nonparametric Econometrics, Princeton University Press.
Misra, S. 2017. Water Use and Reallocation Implications for Economic Growth: A Case Study of Rajasthan. World Bank, Washington, DC. World Bank.
Matthew A. C. 2006. Economic growth and water use, Journal of Applied Economics Letters, Volume 11, Issue 1, P. 1-4.
, L. 2017. Can game theory help to mitigate water conflicts in the Syrdarya basin? Acta university agriculturae et silviculturae mendelianae brunesis, Number 4.
Postel, S. L., G. C. Daily, P. R. Ehlich. 1996. Human appropriation of renewable fresh water. Science 271 (5250), 785-788.
Qiang, W., J. Rui, L. Rongrong. 2018. Decoupling analysis of economic growth from water use in City: A case study of Beijing, Shanghai, and Guangzhou of China, Sustainable Cities and Society, Volume 41, Pages 86-94.
Sadeghi, A Gha., M. zali, J. Attari. 2010.  Estimation of Irrigation Water Demand for Barley in Iran, journal of agricultural science, 31- 40.
Shaw, P. 2014. A nonparametric approach to solving a simple one-sector stochastic growth model, Economics Letters, 125, 447-450.
UNWWAP (United Nations, World Water Assessment Programme), 2003-2017. UN World Water Development Report: Water for People, Water for Life. UNESCO and Berghahn Books.
Van der Gun, J. 2012. Groundwater and global change: UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, Unesco.
Vaux, H.J., R. E. Howitt. 1984. Managing water scarcity: an evaluation of interregional transfers. Water Resources Research 20, 785–792.
Vinod, H. D.  2015. Generalized Correlation and Kernel Causality with Applications in Development Economics, Communications in Statistics – Simulation and Computation, accepted Nov. 10.
Vinod, H. D. 2008. Hands-on Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples, Hackensack, NJ: World Sci- enti_c, ISBN 10-981-281-885-5.
Vinod, H. D. 2014. Matrix Algebra Topics in Statistics and Economics Using R, inHandbook of Statistics: Computational Statistics with R, Vol. 34, , eds. Ra o, M. B. and Rao, C. R., New York: North Holland, Elsevier Science, pp. 143-176.
Zhao, X., X. Fan, J. Liang. 2017. Kuznets type relationship between water use and economic growth in China, Journal of Cleaner Production, Volume 168, Pages 1091-1100.