استفاده از سیفون در آبیاری و مقایسه آن با روش آبیاری سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

3 استادیارپژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

آبیاری سطحی سنتی به­دلیل سادگی آن یکی از روش­های معمول آبیاری می­باشد. در این روش با برداشتن قسمتی از دیواره کانال انتقال، آب وارد جویچه­ها می­گردد اما گاهی اوقات نیز برای این­کار از سازه ساده­ای به­نام سیفون استفاده می­شود. این تحقیق جهت ارزیابی و مقایسه دو روش آبیاری سطحی سنتی و سازه­ای(سیفون) در سال زراعی 1396 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان انجام گردیده است. به­این منظور دوقطعه زمین انتخاب و در قطعه اول از روش سطحی سنتی و در قطعه دوم از سازه سیفون در کشت ذرت استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان ­داد در ده نوبت آبیاری انجام شده آب مصرفی در روش سازه­ای 1251 مترمکعب کمتر از روش سنتی می­باشد. همچنین متوسط سرعت پیشروی آب در طول فاروها در روش آبیاری سازه­ای 18/0 متر در دقیقه بیشتر از روش سنتی می­باشد. مقادیر کارایی مصرف آب و راندمان آبیاری نیز به­ترتیب در روش آبیاری سنتی برابر 01/1 و 61 درصد و در روش آبیاری سازه­ای برابر 2/1 و 71 درصد تعیین گردید و عملکرد تولید محصول در دو روش نیز تقریبا یکسان به­دست آمد. در مجموع می­توان چنین بیان نمود که علی­رغم برابری عملکرد محصول، روش آبیاری سازه­ای به­دلیل صرفه­جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری نسبت به روش سنتی برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Siphon in Irrigation and Comparison with Traditional Irrigation Method

نویسندگان [English]

  • Saber Khosronezhad 1
  • Hesam Ghodousi 2
  • Karamat Akhavan 3
1 M.Sc. Hydro Structure Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran.
2 Assistant professor department of water engineering university of zanjan
3 Ardabil Agricultural and Natural Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Traditional Surface irrigation is one of the common irrigation methods due to its simplicity. In this method, by removing the part of the transfer channel wall, water enter to the furrows but sometimes a simple structure called siphon also is used. This research has been done to evaluate two traditional and structural(siphon) surface irrigation methods in Moghan agricultural research station in 1396. For this purpose, two plots of farm were selected and in the first part traditional surface irrigation method was used and in the second part, the siphon structure was used for corn cultivation. The results of the research showed that in ten times irrigation, amount of water consumed in the structural method is 1251 cubic meters less than the traditional method. Also, the mean water velocity during furrows in structural irrigation method is 0.18 (m/min) more than traditional method. Water use efficiency and irrigation efficiency were respectively 1.01 and 61% in traditional irrigation method and 1.2 and 71% in structural irrigation method also crop yield in two methods was approximately the same. In general we can say that despite the crop yield equality, structural irrigation method is better than traditional method due to water saving and increasing irrigation efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Irrigation efficiency
  • Irrigation management
  • Surface irrigation
  • Water use efficiency
: Irrigation efficiency, Irrigation management, Surface irrigation, Water use efficiency