بررسی تعیین دور آبیاری بهینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در مناطق مهم تحت کشت کنجد در کشور با استفاده از تشت تبخیر کلاس A

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 2استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 3استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر،

چکیده

به منظور تنظیم زمان آبیاری گیاه کنجد با استفاده از تشت تبخیر، آزمایشی به مدت دو سال زراعی و در سه تکرار در مناطق عمده کشت کشور (بوشهر، داراب و جیرفت) اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل I0  (دورآبیاری براساس عرف زارع)،I1  (دور آبیاری بر اساس 90 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A)، I2  (دور آبیاری بر اساس 120 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A)، I3  (دور آبیاری بر اساس 150 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A)، I4 (دور آبیاری بر اساس 180 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A )،  I5 (دور آبیاری بر اساس 90  میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A تا شروع گلدهی و 180 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A بعد از شروع گلدهی) و I6 (دور آبیاری بر اساس 180 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A تا شروع گلدهی و 90 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کلاس A بعد از شروع گلدهی) بودند. نتایج نشان داد که کنجد در تمام نقاط اجرای طرح تا قبل از گلدهی حساسیت زیادی به تنش آبی نداشت و می­توان با دور 180 میلی متر تبخیر از تشت ( تقریبا دور 12 روز) آبیاری انجام داد اما با فرا رسیدن موعد گلدهی، آبیاری با این دور باعث کاهش شدید عملکرد شده و آبیاری می­بایست بر اساس 90 میلی متر تبخیر از تشت (تقریبا دور 7 روز) صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of determination of the optimal irrigation interval on yield and yield components of sesame in Sesame field region of Iran using class A evaporation pan

نویسندگان [English]

  • Hossien jafari 1
  • Fereydon Noorgholipour 2
  • Majid Rajaee 3
2 2استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،
3 Bushehr Province, Agricultural Research and Development Research Organization, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In order to setting the time of irrigation of the sesame plant using a evaporation pan, an experiment was conducted for two years and three replications in the major cultivations of country (Bushehr, Darab and Jiroft) Irrigation treatments were I0 (irrigation based on conventional harvest), I1 (Irrigation interval based on 90 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan), I2 (Irrigation interval based on 120 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan class A evaporation pan), I3 (Irrigation interval based on 150 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan), I4 (Irrigation interval based on 180 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan), I5 (Irrigation interval based on 90 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan until beginning of flowering and 180 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan after flowering) And I6 (Irrigation intervals based on 180 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan until beginning of flowering and 90 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan class A evaporation pan class A evaporation pan after flowering).The results showed that Sesame did not have much susceptibility to water stress before flowering.at all points of the project and can be set the Irrigation intervals based on 180 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan (about 12 days) But this irrigation program at the beginning of the flowering Reduces performance significantly And Irrigation should be ased on 90 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan (approximately 7 days)

کلیدواژه‌ها [English]

  • experiment
  • Evaporation
  • water use efficiency and Flowering
آئین، ا. و جواد، س. 1394. زراعت کنجد در جنوب استان کرمان. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی.
بی نام. 1389. توصیه های فنی در زراعت کنجد. فصلنامه، آموزشی ترویجی کارون سبز: 19-18.
 دهقانی، ع. 1391. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی بیماری گل سبز کنجد و اثرات تاریخ کاشت و سمپاشی در کنترل آن در استان خوزستان. . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. شماره ثبت 264/84. 28 صفحه.
 رفیع، م. 1386. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در منطقه بهبهان.مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. شماره ثبت ۸۷/۱۲۸۹. 20صفحه.
 شتاب بوشهری، م. 1389. عوامل قارچی بوته میری کنجد و توصیه هایی برای کنترل آنها. فصلنامه، آموزشی ترویجی کارون سبز: 19-18.
 صفاری، م.1387. اثر رژیم های مختلف آبیاری و شخم حفاظتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد . چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج : صفحه 208 .
 علیزاده، ا. 1389. اصول و عملیات آبیاری قطره­ای. انتشارات استان قدس رضوی. 450 صفحه.
قلی­نژاد، ا. 1396. استفاده از تلاش بازآوری، عملکرد کمی و کیفی برای شناسایی تودههای کنجد متحمل به خشکی در همزیستی با میکوریزا. نشریه تولید گیاهان زراعی. جلد دهم، شماره اول، بهار 96. صفحه 94-75.
.کریمی، هـ . 1375 . گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه تهران: 251.
ناصری، ف. 1375. دانه های روغنی (ترجمه). چاپ دوم انتشارات آستان قدس رضوی . مشهد : 816.
 
 Alpaslan, M., E. Boydak., M. Hayta., S. Gercek and M. Simse K.2001. Effect of row space and irrigation on seed composition of Turkish sesame (Sesamum indicum L.) Journal of the American Oil Chem Society. Vol. 78. No. 9: 933- 935.
 Bismillah Khan, M., N. Hussain and M. Eqbal, 2001. Effect of water stress on growth and yield components of maize variety YHS202. J. Res. Sci., 12:15-18.
 Betram, K., M.J.J. Jenssens and A. Abdawahab, 2003. Breeding for drought tolerance in sesame (sesamum indicum L.). Onferance on technological and Institutional Innovations for sustainable rural development, Octobr 8-10, Deutscher tropentag, Gottingen, PP: 1-1
 Dervis, o., 1991. Water consumption of sesame under çukurva condition. Soil-Water research Institute Publications, (in Turkish, with English abstract). vol. 103. PP.1-29.
 Dervis, o., 1996. Water consumption of second crop sesame after wheat under çukurva condition. Soil-Water research Institute Publications (in Turkish, with English abstract). vol. 117., PP.1-20
 Ghosh. P.,P.K. Jana and G. Sounda.2007. Effect of sulfur and irrigation on growth,yield ,oil content and nutrient uptake by irrigated summer sesame . Environment and Ecology.vol:15.No.1:33-38.
Goldberg, D., B. Gornat and D. Rimon, 1989. Drip irrigation-Principles Design and Agricultural Practices. Drip Irrigation science. Publisher Israel. P.295
 Hassanzadeh, M., A. Ebadi, M. Panahyan-e-kivi, Sh. Jamaati-e-Somarin, M. Saeidi and A. Gholipour, 2009. Investigation of water stress on yield and yield components of sesame in Moghan region. Rrsearch Journal of Environmental Sciences. 3(2):239-244.
 Karaaslan, D., E. Boydok, S. Gercek and M. Simsek, 2007. Influence of irrigation intervals and row spacing on some yield components of sesame grown in Harran region. Asian Journal Plant Science. 6:623-627
 Kim, K. S., S. H. Park and M. A. Jenks, 2006. Change in leaf Cuticular Waxes of sesame (sesamum indicum L.). plants exposed to water deficit. Journal plant Physiol., 164:1134-1143.
 Mensah, J.K., B.O. Obadoni, P.G. Eroutor and F. Onome-Irieguna, 2006. Simulated flooding and drought effects on germination, growth and yield parameters of sesame (sesamum indicum L.). African Journal Biotechnol., 5:1249-1253
 Parihar, S. S., D. Pandey and R. K. Shukla. 2009. Response of summer sesame (sesamum indicum) to irrigation schedule and nitrogen level in Clay Loam soil. International journal of Tropical Agriculture. Vol. 17. No. 1 – 4: 189 – 193.
 Radin, J.W., J.R. Mauney, P.C. Kerridge, 1999. Water uptake by cotton roots during fruit filling in relation to irrigation frequency. Crop Science. 29: 1000-1005.
 Ravinder. N.,V. Satyanarayana, V. P. Rao, A. Latchanna and P.V.Varaprasad.2006. Influence of irrigation and fertilization on seed yield , nutrient uptake and fertilizer use efficiencies in summer sesame .Journal of oilseeds Research. Vol.13.No.2:173-177 .
 Roa, V. P., Raikhelkar and V. D. Sondge, 2000. Evaluation of penman radiation and evaporation methods for predicting sesame evapotranspiration.  Journal of research APAU. [Andhra Pradesh Agricultural University] 18:131-134.
Satyanarayana,V.,N.Ravinder,V.P.Rao.A.Latchana and P.V.V.Prasad. 2006. Influence of irrigation, nitrogen and phosphorus on yield and its components in sesame. Journal Annals of Agricultural Research. Vol.17.No.3:286-291.
 Sentelhas, D. C. and M. V. Folgatti, 2013. Class A pan coafficients (Kp) to estimate daily reference evapotranspiration (ETo). Revista Brasileria de Engenharia e Agricola e Ambiental, 7(1):111-115.
 Sepaskhah, A.R., M. Andam, 2011. Crop coefficient of sesame in a semi-arid region of Iran. Agriculture of Water Management. 49:51-63
 Tantawy, M.M., S.A. Ouda and F.A. Khalil, 2007. Irrigation optimization for different sesame varieties grown under water stress condition. Journal. Applied Science Research. 3:7-12
 Ucan, K., Filli., C. Genoncoglan and H. Merdun. 2007. Effect of irrigation frequency and amount on water use efficiency and yield of sesame (Sesamum indicum L.) under field conditions. Field Corps Research. Turkey. Vol.101.Issue. 3: 249-258.
 Yousif, Y. H., F. T. Bingham and D. M. Yermanos. 1982. Growth, mineral composition and seed oil of sesame as affected by NaCl. Soil Science Society of America Proceeding. Vol. 36 No. 3, p. 450-453: