دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، پاییز 1397 
4. مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


5. مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک

صفحه 61-75

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ علی حقیقی


13. بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار

صفحه 167-182

10.22125/iwe.2018.93441

عرفان بهرامی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ مریم صفوی گردینی؛ مرتضی محمدی صدیق؛ میثم سالاری جزی