دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، بهار 1398 
1. ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه

صفحه 1-17

صابر علیدادی ده کهنه؛ اباذر سلگی؛ مهرنوش شهنی دارابی؛ حیدر زارعی


5. بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2

صفحه 66-81

روح الله کریمیان کاکلکی؛ افشین هنربخش؛ رضا شمس قهفرخی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ مهدی پژوهش


7. واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان

صفحه 99-112

مریم صفوی گردینی؛ معصومه دلبری؛ میثم امیری؛ جمشید پیری


9. بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS

صفحه 125-142

ام البنی محمدرضاپور؛ میثم امیری؛ محبوبه ابراهیمی؛ امین امینی راکان