نویسنده = امیر سالاری
ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در مناطق جنوبی استان فارس

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 132-147

10.22125/iwe.2022.340071.1628

عدنان صادقی لاری؛ امیر سالاری؛ اسماعیل دست بند


تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 102-113

مصطفی منجشیرینی؛ امیر سالاری؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ اسماعیل لندی


ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز.

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 138-150

امیر سالاری؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی