کلیدواژه‌ها = شبکه توزیع آب
بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله‌های شبکه

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 113-126

10.22125/iwe.2020.107096

سمیرا گوهری؛ مجید رحیم پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


الگوی تخصیص تقاضا به نقاط مصرف در شبکه‌های توزیع آب شهری(مطالعه موردی: دانشگاه ایلام)

دوره 8، شماره 1، مهر 1396، صفحه 44-56

جعفر مامی زاده؛ ستاره حیدری؛ اسرین بهرامی


ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به فشار (ناحیه یک آب شهر ایلام)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-11

شکوفه شارونی زاده؛ جعفر مامی زاده؛ جواد سروریان