الگوی تخصیص تقاضا به نقاط مصرف در شبکه‌های توزیع آب شهری(مطالعه موردی: دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه ایلام

2 سازه های آبی-استان ایلام

چکیده

چکیده
الگوی تخصیص تقاضا یکی از فاکتورهای مهم در شبکه توزیع آب است. با توجه به رشد جمعیت و نیاز بیشتر به آب، الگوی تخصیص منابع آب نیاز به توجه بیشتری دارد. با توجه به مروری بر مطالعات گذشته، متاسفانه مطالعات اندکی در این زمینه در ایران انجام گرفته است. در این مطالعه به منظور تخصیص تقاضا در نقاط مصرف در محدوده دانشگاه ایلام از نرم­افزارهای WaterGems و ArcGIS استفاده شده است. لایه های مربوط به مرز محدوده مورد مطالعه، مرز مکان­های موجود در این محدوده، ارتفاع نقاط موجود و تراکم جمعیت در بخش­های مختلف دانشگاه به کمک نرم­افزار ArcGIS تهیه شد. این مطالعه با استفاده از سه روش تراکم جمعیت، اطلاعات مصارف به صورت نقطه­ای و اطلاعات مصارف به صورت مساحت انجام گرفت. نتایج نشاد داد که حداکثر نیاز شبکه توزیع آب در روش تراکم جمعیت 30.48 لیتر در ثانیه می باشد. همچنین نیاز شبکه در روش­های اطلاعات مصارف به صورت نقطه­ای و اطلاعات مصارف به صورت مساحت 27.23 لیتر در ثانیه محاسبه گردید. خط انتقال آب توانایی پمپاژ حداکثر 17.61 لیتر بر ثانیه را داشته در حالی که نیاز شبکه توزیع بیش از این مقدار بوده و نشان دهنده طراحی نامناسب خط انتقال می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demand Allocation Pattern to Consumption Nodes in Water Distribution Networks(Case Study: Ilam University)

نویسندگان [English]

  • Jafar Mamizadeh 1
  • setareh heidari 2
  • asrin Bahrami 2
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam,
2 MS.c student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam,
چکیده [English]

 
ABSTRACT
Demand allocation pattern is one of the key factors in water distribution networks. Due to population growth and more demand need for water, water resource allocation pattern requires more attention. According to the studies available, unfortunately few studies have been conducted on these issues in the context of Iran. Therefore demand allocation pattern to consumption nodes in water distribution networks seems to be neglected to some extent. Taking this existing gap, this study was an attempt to survey Hydraulic simulation of water allocation to each consumption nodes in WaterGEMS software. In this study WaterGems and ArcGIS are used in order to allocate of demand to the consumption nodes in the Ilam University (IRAN). For this, the shape files of studied area border, elevation points, population density in different locations of the university provided using ArcGIS software. This study was done by utilizing there methods: population density, point load data and area load data. The results are presented via the tables and diagrams. Results showed that the maximum required for water distribution network using population density was obtained as 30.48 liters per second. Also, maximum need for the network using point load data and area load data were calculated as 27.23 liters per second. The water transmission line has the ability to pump approximate 17.61 liter per second while the needed for distribution network is more than this amount of water. As a result, transmission line design is not appropriate..

                                          
منابع
بوستانی آ. و ح. انصاری.1390. بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره33، ص 53 – 48.
تابش م. و م. دینی. 1387. پیش­بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. مجله آب و فاضلاب.دوره 21.شماره1.ص 95-84.
زمان زاده آ.، قهرمان ب.، منعم م.ج. و ک. داوری. 1385.ارجحیت روش توزیع آب در شبکه های آبیاری بر مبنای تقاضا. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری زهکشی. دانشکده علوم آب چمران اهواز.
کیافر ح.، صدر الدینی س.ع.ا.، ناظمی ا.ح. و ه. ثانی خانی. 1390. تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال دوم، شماره5، ص 61 – 52.
مرادی­سبزکوهی ع.، کاشفی پور س. م. و آ. سلیمی چمکاکایی .1391. بررسی میدانی ضریب حداکثر تقاضا در شبکه های توزیع آب روستایی. مجله آب و فاضلاب. دوره 25، شماره1، ص 52- 44.
مهندسین مشاور ره آب کاوان . 1388. مطالعات عارضه یابی سیستم آبرسانی دانشگاه ایلام، مهندسین مشاور ره آب کاوان.
Baumberger, L., Hart, V. and S. Darkwah. 2007. Effect of GIS-Based demand allocation on water distribution system modeling. J. Floreida water resources.15-19
Dini, M. and M. Tabesh. 2014. A new method for simultaneous calibration of demand pattern and Hazen-Williams coefficients in water distribution systems. J. Water Resour. Manage. 28:2021–2034.
Giustolisi, O. and T.M. Walski.2012. Demand components in water distribution network analysis. J. Water Resour. Plann. Manage.138:356-367.
Kang, D. and K. Lansey. 2012. Demand and roughness estimation in water distribution systems. J. Water Resour. Plann. Manage.137:20-30.
Roozbahani, R., Schreider, S. and B. Abbasi. 2015. Optimal water allocation through a multi-objective compromise between environmental, social, and economic preferences. Environmental Modelling & Software 64, 18-30.
Sanz, G. and R. Perez. 2014. Demand pattern calibration in water distribution networks. Procedia Engineering. 70, 1495 – 1504.
Wang, B., Li W., Huang, G.H., Liu, L., Ji, L. and Y. Li. 2015. Urban water resources allocation under the uncertainties of water supply and demand. Environmental Earth Ciences. 74:3543-3557.
Zhou, Y., Guo, Sh., Xu, Ch.Y., Liu, D., Chen, L. and Wang, D. 2015. Integrated optimal allocation model for complex adaptive system of water resources management. Journal of Hydrology. S0022-1694(15)00811-2.