دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، مهر 1396، صفحه 1-200 
توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی

صفحه 139-149

زینب علی میرزایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ رسول زمانی احمد محمودی