بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان؛

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران،

چکیده

 
چکیده
افزایش بی­رویه در مصرف و همچنین هدررفت آب در بخش­ کشاورزی مساله مدیریت منابع آب را بیش از پیش حائز اهمیت ساخته است. یکی از مهم­ترین بخش­های مصرف آب بخش کشاورزی که بسیار کمتر به آن توجه شده، مساله آب مجازی است که از طریق آن سالانه حجم بسیار بالایی از منابع آبی کشور خارج می­گردد. در این مطالعه به بررسی یکی از عوامل موثر بر صادرات آب مجازی یعنی نااطمینانی حاصل  از نرخ ارز پرداخته شده است. از این رو در این مطالعه با استفاده از روش EGARCH ابتدا نااطمینانی نرخ ارز تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش علیت هشیائو رابطه میان نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد شاخص FPE(i) در دو حالت علی مورد بررسی (46/14 و 43/3) از شاخص FPE(i,j) (82/13 و 47/1) بزرگتر بوده و در نتیجه وجود یک رابطه علی دو طرفه میان نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران تایید می­گردد و از این رو می­توان این دو عامل را متاثر از یکدیگر معرفی کرد. دست­یابی به این نتایج از یک­سو لزوم ایجاد ثبات در بخش ارزی کشور و از سوی دیگر مدیریت بخش تولید و صادرات را ضروری می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship Between Exchange Rate Uncertainty and Virtual Water Export in Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Shahraki 1
  • Ahamd Akbari 2
  • Soroush Kiani Ghalehsard 3
چکیده [English]

Abstract
The uncontrolled use and wasting of water in the agriculture sector gives greater importance than ever before to the question of water resources management. One of the most important uses of water in the agriculture sector, which has received much less attention than the others, is virtual water export through which a very large volume of Iran’s water resources leaves the country every year. This research studies the exchange rate uncertainty, which is one of the influential factors in virtual water export. Therefore, in this study first we use EGARCH method to estimated exchange rate uncertainty and then we use Hsiao causality method to show relationship between exchange rate uncertainty and the export of virtual water. The findings show that the FPE(i) index values in the two studied causal states, (14.46 and 3.43) are respectively larger than that of the FPE (i, j) index value (13.82 and 1.47). This fact confirms that there is a mutual causal relationship between exchange rate uncertainty and virtual water export of Iran.  Therefore, we can say these two factors influence on each other. These results point to the need for stability in the foreign currency of the country on the one hand and management of the production and export sectors on the other hand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Water Resources
  • Hsiao’s Causality
  • EGARCH
  • Agricultural
  • Iran
 
منابع
باغستانی، ع،. و ح، مهرابی بشرآبادی. 1386. مفهوم آب مجازی و کاربرد آن در تعیین الگوی تجارت محصولات کشاورزی ایران. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، بهمن ماه. 5 صفحه.
سوری، ع. 1390. اقتصاد سنجی همراه با کاربرد ای ویوز 7. چاپ سوم، انتشارات فرهنگ شناسی، تهران. 232 صفحه.
مهرگان، ن،. م، عزتی،. ح، اصغرپور. 1385. بررسی رابطة علّی بین نرخ بهره و تورم: با استفاده از داده­های تابلویی، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، شماره سوم، ص 95-101
 
      Allan, J.A. 1998. Virtual water: a strategic resource global solutions to regional deficits. Ground Water 36 (4): 545-546.
Dalin, C., M. Konar,. N. Hanasaki,. A. Rinaldo and L. Rodriguze,. 2012. Evolution of the global virtual water trade network. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109 (16): 5989-5994.
Duarte, R., J. Sanchez  And J. Bielsa. 2002. Water use in the Spanish economy: an input-output approach. Ecol. Econ. 43 (1): 71-85.
Ercin, A.E., M, Mekonnen and A, Hoekstra. 2013. Sustainability of national consumption from a water resources perspective: the case study for France. Ecol. Econ. 88: 133-147.
Chen, G.Q., and J.S. Li. 2015. Virtual water assessment for Macao, China: highlighting the role of external trade. Journal of Cleaner Production 93: 308-317
Hsiao, C. 1981. Autoregresive Modeling and Money Income Causality Detection. Journal of Monetary Economics. 7: 85-106.
Hoekstra, A.Y and P.Q. Hung. 2005. Globalization of water resources: International virtual water flows in relation to crop trade, Global Environmental Change 15(1): 45-56.
Lenzen, M., D, Moran., B, Bhaduri., K, Kanemoto., M, Bekchanov., A, Geschke and B, Foran. 2013. International trade of scarce water. Ecol. Econ. 94: 78-85.
Nelson, D.B. 1991. Conditional  Hetero skedasticity in Asset Returns. A New Approach. Econometrical 59 : 347–370.
     Toda, H. and Y. Yamamoto. 1995. Statistical inference in Vector Autoregressions with  possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66: 225-250.
Yang, Z., X, Mao., X, Zhao and B, Chen. 2012. Ecological network analysis on global virtual water trade. Environ. Sci. Technol. 46 (3) : 1796-1803.
Yu, Y., K, Hubacek., K, Feng and D, Guan. 2010. Assessing regional and global water footprints for the UK. Ecol. Econ. 69 (5) : 1140-1147.