مطالعه آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حفاظت از ساحل خارجی رودخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائلی که در علم مهندسی رودخانه مورد توجه ویژه قرار دارد، ساماندهی رودخانه در محل قوس می‌باشد. عملیات ساماندهی رودخانه­ها جهت جلوگیری از تغییر انحناء قوس، حفاظت از دیواره خارجی در برابر فرسایش و هم­چنین کنترل رسوبگذاری در مجاورت دیواره داخلی رودخانه­ها انجام می­شود. یکی از روش­های کاربردی جهت ساماندهی رودخانه­ها، تثبیت سواحل و محافظت آن در برابر فرسایش، استفاده از صفحات مستغرق می­باشد. صفحات مستغرق سازه‌های هدایت کننده جریان می­باشند که در کف رودخانه با زاویه­ای نسبت به جریان اصلی نصب شده و برای اصلاح الگوی جریان مجاور بستر، طراحی می‌گردند. در این تحقیق پس از انجام تحلیل ابعادی و تعیین پارامترهای بدون بعد مؤثر، صفحات مستغرق در سه طول و سه زاویه مختلف در کانالی با قوس ملایم سینوسی قرار داده شد و عملکرد آن­ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش طول و فاصله بین صفحات مستغرق در یک عدد فرود ثابت، حداکثر عمق آبشستگی افزایش می­یابد، به­طوری­که بیش­ترین مقدار حداکثر عمق آبشستگی صفحه اول در زاویه 110 درجه و طول  66/2 مشاهده شد. مناسب­ترین زاویه برای استقرار صفحات مستغرق، زاویه 140 درجه و مخرب­ترین زاویه استقرار، زاویه 110 درجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Use of Submerged Vanes in Protecting the External Bank of the River

نویسندگان [English]

  • Haniyeh haghighatpanah 1
  • payam khosravinia 2
  • Ali Hosseinzadeh Dalir 3
1 Ms.c. of Water Engineering. Department of Water Engineering. University of Tabriz
2 water sciences and engineering department,faculty of agriculture, university of kurdistan, sanandaj,iran.
3 Professor of Water Engineering, Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in river engineering science is the river training in the bend of the rivers. Training operations are carried out to prevent changing the curvature in the bend of the rivers, protecting the external bank against erosion, and also controlling sedimentation in vicinity of the internal bank of the rivers. The use of submerged vanes is one of the practical methods used to train the rivers, stabilize the bank of the rivers and protect it against erosion. Submerged vanes are guidance stream structures that are installed at the river bed with an angle to the main flow and designed to adjacent flow pattern improvement. In this study, after dimensional analyzing and determining the effective dimensionless parameters, submerged vanes are placed in three lengths and three different angles in a channel with a mild sinuosity curvature and their performance was compared with each other. The results showed that by increasing the length and distance between submerged vanes in a constant Froude number, the maximum scour depths, increases, so that the maximum scour depth was observed for first vane in the angle of 110 degree and length of 2.66 H0. The most suitable and destructive angles for the establishment of submerged vanes are equal to 140 degree and 110 degree, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosion
  • Flow Pattern Improvement
  • River Training
  • Scour Depth
  • Submerged Vanes