دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، دی 1398 
ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

صفحه 76-88

10.22125/iwe.2019.100726

حمید زارع ابیانه؛ آرمان حیدری؛ پیمان دانشکار آراسته


طبقه بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تاثیر آن ها بر عملکرد پسته

صفحه 292-303

10.22125/iwe.2019.100760

علی زین الدینی؛ مهدی امیرپور؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ پیمان اسفندیارپور