طبقه بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تاثیر آن ها بر عملکرد پسته

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان،گروه خاکشناسی

2 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

3 خاکشناسی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران؛

4 مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران؛

چکیده

در سال­های اخیر نامطلوب شدن کیفیت آب­های آبیاری اثرات سوء زیادی بر رشد و تولید پسته گذاشته است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پارامترهای مهم کیفی آب­های آبیاری و درجه­بندی آن­ها بر عملکرد پسته انجام گردید. بدین منظور 53 منبع آب انتخاب شد. از هر منبع آب نمونه­هایی برداشت و تجزیه کامل شد ند. برای کلیه باغات پرسش­نامه­های عملکردی- مدیریتی تهیه گردید. بررسی روابط رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد از پارامترهای بررسی شده به ترتیب شوری، SAR و بر آب آبیاری بیشترین تاثیر را بر عملکرد پسته دارند. ضریب همبستگی ( (R2رابطه بین عملکرد با شوری 82/0، SAR حدود 81/0 و بر برابر با67/0 می باشد. درجه­بندی پارامترهای کیفی آب در کلاس­های مناسب (S1،S2 ، S3 ( و نامناسب (N) انجام گردید. افزایش بیش از حد مجاز پارامتر های بررسی شده، اثر کاهشی بر عملکرد داشته و حدود 65 درصد از عملکرد باغات تحت تاثیر این پارامتر ها می­باشند. بررسی­های آماری نشان می دهد میانگین شوری آب منطقه مورد مطالعه 11 دسی زیمنس بر متر، SAR حدود 1/20 و بر 9/6 میلی­گرم بر لیتر است که بیشتر از حد مجاز هستند. با توجه به تاثیر قابل توجه کیفیت آب بر عملکرد پسته، اعمال مدیریت آبیاری برای کاهش اثر سوء آن ضروری به نظر می­رسد و در مناطق پسته­کاری جدید طبقه­بندی آب­ها بر پایه جدول پیشنهادی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Important characteristics of Irrigation Water quality and Their Effects on Pistachio yield

نویسندگان [English]

  • Ali Zeinedini 1
  • mehdi amirpour 2
  • Fatemeh Ebrahimi maymand 3
  • Peyman. Esfandyarpour 4
1 Faculty of Agriculture Research Center, Kerman, Department of soil science
2 researcher of Kerman Agricultural and Natural Resources Resaerch and education Center
4 Research coach of soil and water research department, Kerman Agricultural Natural resources research and education center, AREEO, Kerman, Iran
چکیده [English]

In recent years, the undesirable quality of irrigation water has a profound effect on the growth and production of pistachios. These studies were conducted to investigate the effect of important irrigation water qualitative parameters and classification of them on pistachio yield. For this purpose, 53 water sources were selected with a variety of quality in pistachio orchards. Sampling and complete analysis were done for each source water sample. For all the gardens, management questionnaires were prepared. Step-by-step multi-variable regression analysis shows that the EC, SAR and B of water, were more effective on pistachio yield, respectively. The correlation coefficient (R2) of the relationship between the yield and water salinity, SAR and B was about 0.82, 0.81 and 0.67 respectively. The qualitative characteristics of irrigation water quality were ranked in suitable classes (S1, S2, and S3) and unsuitable (N). Excessive threshold increases of these characteristics have a decreasing effect about 65% on yield of the studied orchards. The statistical analysis shows that the average of water salinity is 11 dS. m-1, SAR is about 20.1 and B is 6.9 mg.l-1. Due to the negative effects of irrigation water quality on pistachio yield, to achieve optimal use, special management practices is necessary, and a new classification for irrigation water based on the proposed table is recommended in pistachio orchids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrical conductivity
  • sodium adsorption ratio
  • Boron
  • yield
  • Threshold limit