دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، فروردین 1399، صفحه 1-287 
بررسی عوامل مبهم در تخصیص آب شبکه آبیاری سد سیستان

صفحه 159-174

10.22125/iwe.2020.107099

احسان محمدی؛ معصومه دلبری؛ بهروز ابول‌پور؛ Peyman Afrasiab؛ ام البنی محمدرضاپور


بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

صفحه 188-200

10.22125/iwe.2020.107101

میثم عابدین پور؛ رضا نوروز ولاشدی؛ مجتبی خوش روش؛ مهدی مکاری؛ دانیال قربانی