پهنه‌بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر Sentinel-1A

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه بیابانزدایی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 3دانشیار، گروه بیابانزدایی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

نشست زمین یکی از مخاطرات طبیعی با عواقب فاجعه­بار است. به­دلیل استخراج بیش‌ازحد منابع آب زیرزمینی و افت سطح پیزومتریک در بسیاری از آبخوان‌های کشورمان، نشست زمین با سرعت‌های مختلف در حال رخ دادن است. فن تداخل­سنجی راداری با دریچه مصنوعی در مناطقی که اطلاعات ژئودتیک زمینی کافی موجود نیست، روشی است که جابجایی در راستای قائم را به‌خوبی و در گستره وسیع نمایش می‌دهد. در تحقیق حاضر از دو تصویر جدید Sentinel-1A   با فاصله زمانی 11 ماه برای بررسی نرخ فرونشست در دشت سمنان استفاده گردید. پس از اطمینان از همبستگی بالای دو تصویر، تداخل­نگار اولیه تهیه گردید و پس از حذف فازهای غیرضروری، فاز جابجایی محاسبه و سپس به مؤلفه قائم تبدیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد بیشینه مقدار فرونشست دشت سمنان برابر 10 سانتی­متر در سال بود. در  مناطق با نرخ بالای فرونشست عموماً در حوالی شهر سمنان در سمت شرق و جنوب با فاصله حداکثر 10 کیلومتری از شهر واقع‌شده‌اند. به­دلیل متمرکز بودن پدیده نشست زمین در سمنان می‌توان با مدیریت صحیح منابع آبی سرعت این پدیده را در منطقه مورد مطالعه کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subsidence Mapping caused by over exploitation of Underground Water in Semnan Plain Using Sentinel-1A IW TOPS Interferometry

نویسندگان [English]

  • Reza Dehghani Bidgoli 1
  • Hamidreza Koohbanani 2
  • Mohammadreza Yazdani 3
1 Assistant professor, Dept of Rangeland and Watershed Management, university of Kashan,Kashan, Iran
2 Desertification Dept, University of Semnan, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Desert studies, University of Semnan, Iran
چکیده [English]

Gradual or sudden subsidence of Earth's surface is one of the natural hazards with catastrophic consequences. Due to excessive extraction of underground water resources and the drop in piezometric levels in many of aquifers, ground subsidence is occurring at different speeds. InSAR techniques in areas where sufficient land is not available geodetic data, the way they move vertically as well as a wide range of displays. In this study of one coherent pair image of Sentinel 1 with an interval of 11 months was used to check the rate of subsidence in the plain of Semnan. After securing the high correlation between the two images, the original interferogram were prepared and the removal of unnecessary phases, phase shift is calculated and then became vertical component. The results show Semnan plain in most cases is more than 10 cm of subsidence. Generally, areas with high rates of subsidence near the city of Semnan in the East and South are up to 10 kilometers away from the city have been located. Because of this phenomenon centered in Semnan, it would be proper management of water resources in the region quickly reduce this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Interferometry
  • Sentinel‌-1A
  • Subsidence
  • Semnan