دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، آبان 1398، صفحه 1-194 
بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.95878

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی

صفحه 166-179

10.22125/iwe.2019.95882

مرجان امینی نژاد؛ علی ماروسی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ معصومه فراستی