تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی انار در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی (مطالعه موردی ساوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار، عضو هیئت علمی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران،

چکیده

در گیاهان باغی تعیین تبخیر-تعرق به دلیل مشکلات موجود در اندازه­گیری مستقیم مثل نصب لایسمتر  یا ادوات دقیق و طول دوره رشد درخت، اغلب به طور غیر­مستقیم و بر اساس داده­های هواشناسی انجام می­شود. با توجه به تغییرات مکانی پارامترهای هواشناسی و بعضا توزیع نامناسب ایستگاه­های هواشناسی برآورد تبخیر-تعرق با دقت کافی امکانپذیر نمی­باشد. بنابراین استفاده از روش­هایی از جمله روش­های مبتنی بر سنجش از دور که این تغییرات را در نظر می­گیرند مطلوب­تر است. در این تحقیق نسبت به اندازه­گیری و تعیین تبخیر-تعرق درخت انار با روش­های مستقیم و غیرمستقیم برای منطقه ساوه در مراحل مختلف فنولوژیک در دو فصل زراعی 1394 و 1395 اقدام گردید. در روش مستقیم از روش اندازه­گیری اجزائ بیلان رطوبتی و در روش غیرمستقیم با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره­ای لندست8، تبخیر-تعرق واقعی درختان با الگوریتم سبال تعیین گردید. سپس ضریب گیاهی بر اساس تبخیر- تعرق به دست آمده از دو روش و تعیین تبخیر-تعرق سطح مرجع بر مبنای داده-های هواشناسی روز دریافت تصویر، تعیین و نتایج به دست آمده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی به دست آمده در روش دورسنجی در مراحل مختلف رشد انار تطابق مناسبی با داده­های بیلان رطوبتی داشت به طوری که ضریب همبستگی در تبخیر-تعرق برای سال اول و دوم به ترتیب 83/0 و 79/0 و در مجموع دو سال 63/0و برای ضریب گیاهی این ضریب به ترتیب 97/0 و 94/0 و در مجموع دو سال 94/0بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine of evapotranspiration and crop coefficient of pomegranate in different stages of growth using remote sensing techniques and water balance method in saveh

نویسندگان [English]

  • Hossien jafari
  • Aliakbar Noroozi
2- Associate Professor, Scientific member of Soil and Watershed Conservation, Agricultural Education and Promotion Research Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

In horticultural plants, determining of evapotranspiration because of problems in the direct measurement such as installing large lysimeter and length during tree growth, estimated indirectly on the basis of meteorological data. With regard to the spatial variability of meteorological parameters and sometimes inappropriate distribution of meteorological stations estimating evapotranspiration is not possible with sufficient accuracy. Therefore, use of procedures such as the methods remote sensing based that consider these changes may be best. In this study, evapotranspiration pomegranatee trees measure and were determined with direct and indirect methods in Tarom district of Zanjan at different physiological growth stages and In 1393 and 1394 growing seasons. In the direct method were measured Water balance components and the indirect method were determined with the help of satellite images actual evapotranspiration trees with SEBAL algorithm. Then The crop coefficient was determined using evapotranspiration obtained by the two methods and determination of the reference evapotranspiration based on meteorological data of day of receiving the image, and the results are compared and evaluated. The correlation coefficient in evapotranspiration for first and second year was 0.83 and o.79 respectively and a total of two years was 0.63, respectively, and about of crop coefficient this coefficient was 0.97 and 0.94 and a total of two years was 0.94

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Algorithm SEBAL
  • Remote Sensing
  • Pomegranatee
  • Water use Efficiency and Water Requirement