بررسی بهره وری آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در سامانه-های آبیاری بارانی و سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 خشکسالیهای اخیر و محدودیت منابع آبی ضرورت استفاده مناسب از آب، اندازه­گیری و تحلیل شاخص­های بهره­وری آب در روش‌های مختلف آبیاری (سطحی و تحت فشار) را می­طلبد. لذا این پژوهش به­منظور بررسی بهره­وری آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در شهرستان همدان اجرا شد. به­این­منظور 16 مزرعه یونجه که تحت سامانه­های آبیاری بارانی و سطحی بودند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم آب مصرفی در مزارع مورد مطالعه با اندازه‌گیری دبی منبع آبی ( با استفاده از کنتور یا فلوم­های wsc)، دبی آبپاشها، ساعت آبیاری در هر نوبت و تعداد کل آبیاری محاسبه شد. تحلیل اقتصادی تولید یونجه با استفاده از شاخص ارزش حال درآمد خالص، منفعت به هزینه و شاخص بهره­وری اقتصادی، با در نظر گرفتن کمک­های بلاعوض دولت و بدون در نظر گرفتن کمک­های دولتی در سامانه آبیاری بارانی و سامانه آبیاری سطحی انجام شد. میانگین حجم آب مصرفی و بهره­وری آب آبیاری در سامانه­های آبیاری جویچه­ای و بارانی به­ترتیب 12447و 7875 متر مکعب در هکتار و 6/1 و 7/2 کیلوگرم بر متر مکعب برآورد شد. به این­ترتیب سامانه آبیاری بارانی با کاهش 37 درصدی در آب مصرفی باعث افزایش 69 درصدی در بهره­وری مصرف آب شده است. تحلیل اقتصادی نتایج نشان داد که ارزش حال منافع خالص زراعت یونجه در شرایط استفاده از سامانه آبیاری بارانی در شرایط کمک­های بلاعوض دولت نسبت به روش آبیاری سطحی 74437 هزار ریال بیشتر است. نسبت منفعت به هزینه در سامانه آبیاری بارانی در شرایط کمک های بلاعوض دولت و بدون کمک های دولتی به­ترتیب 8/3 و 2/3 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of irrigation water productivity and economic analysis of alfalfa production in sprinkler and surface irrigation systems.

نویسندگان [English]

  • Ali Ghadami Firouzabadi
  • Seyed Mohsen Seyedan
چکیده [English]

Recent droughts and limitation of water resources have required Proper use of water, measurement and analysis of water productivity indices in different irrigation (surface and pressurized irrigation systems) methods. So this project was conducted to evaluate irrigation water productivity and economic analysis of alfalfa crop production in Hamedan- Bahr plain. In order to 16 alfalfa farms which had sprinkler and surface irrigation were selected and examined. Volume of water consumed was calculated by measuring the water discharge (using Flume method or Water Meter), sprinkler discharge, irrigation hours per irrigation and total number of irrigation. Economic analysis of the alfalfa production was carried out by using the present value of net benefit, Benefit cost ratio and Economic productivity of water with consideration of government grants and regardless of government assistance in the sprinkler irrigation system and surface Irrigation. The average amount of water consumed and water productivity in surface and sprinkler irrigation were estimated 12447 and 7875 cubic meters per hectare and 1.6 and 2.7 kg.m-3 respectively. In this way, the sprinkler irrigation system with a 37% reduction in water consumption has increased the water productivity by 69%. In this way, the sprinkler irrigation system with a 37% reduction in water consumption has increased the water productivity by 69%. The results of economic analysis showed that the present value of the net benefits of alfalfa cultivation in sprinkler irrigation system relative surface irrigation is more than about 74437 thousand rials with government assistance grants. The benefit-cost ratio in sprinkler irrigation systems is 3.8 and 3.2 with or without government subsidies respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa
  • Benefit cost Ratio
  • Irrigation system
  • present value of net benefits
  • Water productivity