بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان؛

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران بحث تغییرات اقلیم را در این کشور بسیار حائز اهمیت می­سازد. تغییرات اقلیمی با تحت تاثیر قرار دادن منابع آبی بسیاری از فعالیت­ها و حتی حیات انسانی را با تهدید جدی مواجه می­سازد. ارزیابی میزان اثرپذیری مصرف و منابع آب از این تغییرات در سیاست گذاری­های کلان می­تواند نقش تعیین کننده و مهمی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت (PMP) و با در نظر گرفتن چهار سناریوی اقلیمی (تغییر نرمال اقلیم، تغییر اقلیم، تغییر پذیری اقلیم و تغییر توامان اقلیم) به بررسی اثرات این تغییرات بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران طی 20 سال پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد در شرایط تغییر توامان اقلیم و همچنین تغییر اقلیم با وجود کاهش در آب مصرفی بخش کشاورزی، حجم ذخایر منابع آب ایران در مقایسه با دیگر شرایط اقلیمی با شدت بسیار بیشتری کاهش خواهد یافت. بر اساس این نتایج متوسط مصرف سالانه آب کشاورزی در چهار سناریوی مذکور به ترتیب 65/35103، 8/26533، 35216 و 69/26510 میلیون مترمکعب و متوسط کاهش سالانه در ذخایر آب ایران به ترتیب 2/4422، 6/11165، 24/4438 و 45/11267 میلیون مترمکعب خواهد بود. بر این اساس تغییر رویکرد در مدیریت عرضه و تقاضا آب و اتخاذ سیاست­های سازگاری جهت مواجه با تغییرات اقلیم می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of climate change on agricultural water use and water reserves of Iran

نویسندگان [English]

  • Soroush Kiani Ghalehsard 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ahamd Akbari 3
  • Ali Sardar Shahraki 4
1 PhD student in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan., Zahedan
2
3
4 Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Climate change is crucially important in Iran given its arid and semiarid climate. It influences water resources, thereby affecting many activities and even threatening human life seriously. The assessment of the extent to which climate change can influence water use and resources can play a decisive role in macro-policymaking. Present study uses positive mathematical programming (PMP) in the context of four climatic scenarios (normal climate change, climate change, climate variability, and concurrent climate change) to explore impacts of these changes on agricultural water use and water resources of Iran in a 20-year period. The results showed that in the context of concurrent climate change and also climate change, in spite of the decrease in water use by the agricultural sector, water resources of Iran are reduced with much higher rate than that under other climatic conditions. According to results, average annual agricultural water use under four studied scenarios will be 35,103.65, 26,533.8, 35,216 and 26,510.69 million m3, and average rate of annual loss of water resources will be 4,422.2, 11,165.6, 4,438.24, and 11,267.45 million m3, respectively. Accordingly, changes should be applied in approach to water demand and supply management. Also, policies should be adopted to cope with climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : climate change
  • climate variability
  • water use
  • water resources
  • Iran