دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، تیر 1399 
تعیین ضریب زوال آلودگی رودخانه‌های تالار و بابلرود

صفحه 82-95

10.22125/iwe.2020.110070

رستم صادقی تالارپشتی؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالحسین هورفر


ارزیابی کارایی مدل‌های نظری آبشویی املاح خاک در دشت آزادگان

صفحه 144-166

10.22125/iwe.2020.110077

مریم محمدزاده؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مهناز اسکندری