بررسی عملکرد مواد سوپر جاذب در افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ، گروه مهندسی آب ، کرمان ، ایران.

چکیده

استان کرمان با متوسط بارندگی 130 میلیمتر در سال جزو استان های خشک محسوب می شود . لذا تولید حداکثر محصولات گیاهی با مصرف حداقل آب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. یکی از راه‌های استفاده بهتر و بیشتر از آب در بخش کشاورزی، بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک و جلوگیری از نفوذ عمقی آن می‌باشد . استفاده از هیدروژل‌های سوپر جاذب از روش های جدیدی است که تحقیقات زیادی در مورد آن انجام گرفته است. در راستای این تحقیقات در یک آزمایش گلخانه‌ای اثر تیمارهای نوع خاک، درصد رطوبت و میزان سوپر جاذب در قالب طرح کامل تصادفی فاکتوریل با سه فاکتور، نوع خاک (سبک و سنگین)، درصد رطوبت (در سه سطح 40٪، 60٪ و 80٪) و میزان سوپر جاذب (در 5 سطح 0، 100، 200، 400 و 800 کیلوگرم در هکتار) ، روی ارتفاع و سطح برگ گیاه ذرت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. اثر تیمار نوع خاک، درصد رطوبت و میزان سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه و آماس برگ نسبت به شاهد تفاوت معنی‌دار نشان داد. بهترین نتایج صفات رویشی گیاه از میزان مصرف 400 کیلو سوپر جاذب در خاک سبک با 60 درصد رطوبت بدست آمد. در نهایت از کاربرد سوپر جاذب در خاک‌های سبک با رطوبت60درصد بهترین نتیجه رشد و نمو ذرت بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soil type, moisture content and the amount of superabsorbent material on the corn plant height and leaf area

نویسندگان [English]

  • omid Tayari 1
  • Abbas Hajipour 2
1 Asistant professor, Department of Water Engineering; Islamic Azad University of Kerman
2
چکیده [English]

Kerman province with mean annual precipitation about 130 mm is categorized among dry provinces.
Then producing the maximum agricultural products using minimum water consumption is highly important increasing soil water content and preventing of water deep.
Percolation is one of the best ways to use water more efficiently in agricultural practices. In this regard using super absorbent gel is one of the newest methods that. Some studies have been carried on it.
In a greenhouse test the effect of soil type , percent of soil moisture content and the amount of super absorbent in a purely random test of factorial with three factors : soil type ( heavy or light ) , percent soil moisture and the amount of super absorbent ( 0 , 100 , 200 , 400 , 800 , kg/ha ) , the effect of them evaluated on the height of maize , and surface of plant . The effect of soil type.  Percent of soil moisture and the amount of super absorbent showed significant difference on plant height and inflammation of leaf.The best results on growing factor of the plant achieved by using 400 kg of s.j in light soil with 60 % of soil water content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super absorbent
  • corn
  • soil type
  • moisture
  • completely randomized design
امام، ی، 1383، زراعت غلات، انتشارات دانشگاه شیراز.
شیخ مرادی،ف.؛ارجی،ع.؛اسماعیلی،ا.؛عبدوسی،و. 1390 . بررسی اثر دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب روی برخی خصوصیات کیفی.170- چمن اسپورت. نشریه‌ی علوم باغبانی. جلد 25 . شماره 2،ص. 177
صادقی ، ح. ذاکرین، ع. (1389).تاثیر کاربرد پلی اتیلن  گلی کول در شرایط تنش بر جوانه زنی حضور گیاه بادرشبی، همایش ملی کشاورزی ملی پایدار .
صلحی, م و ناظم، ز. (1387).سنجش کارایی دو نوع پلیمر جاذب رطوبت بر استقرار نهال در پروژه بیابان زدایی آران وبیدگل در استان اصفهان، همایش ملی جامع حوزه آبخیز زاینده رود اصفهان.
غیور، ف. و صلحی م. 1387. افزایش ظرفیت ذخیره آب در خاک با استفاده با مواد سوپرجاذب رطوبت .همایش ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز زاینده رود اصفهان.
قاسمی، م. خوشخوی، م. 1386. اثر پلیمرا بر جاذب بر دور آبیاری و رشد و نمو گیاه داودی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، ج8، 65 شماره 2، ص82.
کریمی، الف. نوشادی،م.؛احمدزاده، م. 1386 . اثر کاربرد ماده اصلاحی ابرجاذب(ایگیتا) روی آب خاک، رشد گیاه و دور آبیاری.  مجله علوم و فنون کشاورزب و منابع طبیعی . ش 12 ص 403-414.
کریمی،ا. 1372. بررسی تاثیر ماده ای گتیا بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و رشد گیاه. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ص196.
مهربان، ا. مرادقلی، ا. 1395،  اثردور آبیاری و مصرف سوپر جاذب ها بر عملکرد ماش،  ششمین همایش ملی حبوبات ایران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ،خرم آباد.
نجات علی، س.؛ فرح پور، م. ؛ بهادری، ف. 1384. بررسی اثر پلیمر آب دوست بر دور آبیاری در کشت صیفی‌(خربزه)، دومین دوره تخصصی و آموزشی کاربردی کشاورزی و صنعتی هیدروژل سوپر جاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
نورمحمدی، ق و سیادت، س و کاشانی، ع، 1389، زراعت غلات، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
-Emami, H., Astarai, A.R., Mohajerlu, M., Farahbakhsh, A. 2012. Effect of
amendments on water retention of a saline- sodic soil at different suctions. J.
Agroecol. 4: 2.104-111.
-Geesing, D., Schmidhalter, U. 2004. Influence of sodium polyacrylate on the water- holding capacity of three different soils and effects on growth of wheat. Soil Use Manag. 20: 207-209.
 
Johnson, M.S and Veltkamp, C.J. 1985. Structure and functioning of water- storing agricultural
Johnson, M.S. and Woodhouse, J. 1990. Effect of super absorbent polymers on efficiency of water use bycrop seeding. Journal of science of food and Agriculture, 52:431-434.
Kedman and deived J. 2003. Guide specification to profile co-polymer gel Jur of copolymer gel SoilManagement, 29.279.280.
.Kouhestani, Sh., Askari, N., and Maghsoudi, K. 2009. Effect of superabsorbent hydrogels on Zea mays L. yield under drought stress condition. Iran Water Res. J. 3: 5.71-78.
.Seyed Doraji, S., Golchin, A., and Ahmadi, Sh. 2010. Effect of different levels of superab-A200 polymer and soil salinity on water holding capacity of sandy, loamy and clay textures. Water and Soil. 24: 2.306-316.
polyacrylamides. J. Sci. Food Agr. 36: 789-793.