بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و پژوهشی- عضو هیات علمی گروه مهندسی آب- مرکز آموزش عالی کاشمر (دانشگاه دولتی)

2 استادیار هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

4 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

5 دانشجوی دکتری رشته هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

خطوط ساحلی از مهم‌ترین پدیده‌های سطح زمین هستند که از طبیعتی پویا برخوردارند. پایش مناطق ساحلی پارامتری مهم در توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست است. پایش نواحی ساحلی، نیاز به استخراج خطوط ساحلی در زمان‌های مختلف دارد. امروزه داده‌های سنجش‌ از دور به ‌عنوان کارآمدترین منبع اطلاعاتی برای بررسی و تفسیر لندفرم‌های ساحلی، سطوح جزرومدی، تغییرات خطوط ساحلی، عمق و ژرفای آب نظایر آن به شمار می‌رود. هدف از این تحقیق برآوردی از آهنگ تغییرات خط ساحلی منطقه خلیج میانکاله واقع در سواحل جنوب شرقی دریای مازندران با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور است. این تحقیق به بررسی و تفسیر کیفی و کمی از تغییرات خطوط ساحلی در بازه زمانی 44 ساله می‌پردازد. ابزار اصلی پژوهش، تصاویر سنجنده MSS، TM، RVB، OLI و ETM+ ماهواره لندست است که این تصاویر مربوط ده سال در بازه 1972 لغایت 2016 است. نتایج تغییرات خالص نشان می‌دهد که در این بازه 44 ساله در ابتدا پسروی چشمگیر آب دریا و در پی آن خلیج میانکاله رخ ‌داده است. اما پس از سال 1977 این روند معکوس شد. برآورد آهنگ تغییرات خط ساحلی با میانگین‌گیری وزنی گویای آن است که در فاصله 44 ساله این مطالعه خط ساحلی به شکل متوسط از خود پیشروی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Climatology of Coastal Changes in Gulf of Miankaleh

نویسندگان [English]

  • Meysam Abedinpour 1
  • Reza Norooz Valashedi 2
  • Mojtaba khoshravesh 3
  • mahdi mokari 4
  • Danial Ghorbani 5
1 Water Eng., Department, Kashmar Higher Edu., Institute
2 Assistant Professor in Agrometeorology, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Assistant professor, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
4 Assistant Prof. Water & Science Engineering, Kashmar Higher Education Institute
5 Water Eng., dEP., Ferdowsi University, Mashhad
چکیده [English]

Coastlines are one of the most important phenomenon in the surface of the earth, with a dynamic nature. Monitoring of coastal area is an important parameter for sustainable development and environmental protection. Coastal area monitoring requires the extraction of coastlines at different times. Today, data collection is considered as the most efficient source of information for the study of coastal landforms, tidal levels, coastline variation, and depth of the water. The purpose of this study was to estimate the changes in the coastline of the Miankaleh gulf area that is located on the southeast coast of the Caspian Sea, using remote sensing techniques. This study examines the qualitative and quantitative interpretation of coastline changes in the 44 years period. The main research tool is the MSS, TM, RVB, OLI and ETM+ Land Rover satellite images. The results of net changes show that, a deramatic rise was occurred in the gulf of Miankaleh. But after year of 1977, this trend was reversed. The coastal variation line with estimation of mean weighted suggests that, the study area was appears to be moderately antecedent, in the period of 44-year. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazandaran
  • Miankaleh
  • Remote Sensing
  • Monitoring of Changes
  • Wetland
Coastlines are one of the most important phenomenon in the surface of the earth, with a dynamic nature. Monitoring of coastal area is an important parameter for sustainable development and environmental protection. Coastal area monitoring requires the extraction of coastlines at different times. Today, data collection is considered as the most efficient source of information for the study of coastal landforms, tidal levels, coastline variation, and depth of the water. The purpose of this study was to estimate the changes in the coastline of the Miankaleh gulf area that is located on the southeast coast of the Caspian Sea, using remote sensing techniques. This study examines the qualitative and quantitative interpretation of coastline changes in the 44 years period. The main research tool is the MSS, TM, RVB, OLI and ETM+ Land Rover satellite images. The results of net changes show that, a deramatic rise was occurred in the gulf of Miankaleh. But after year of 1977, this trend was reversed. The coastal variation line with estimation of mean weighted suggests that, the study area was appears to be moderately antecedent, in the period of 44-year.