ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قزوین و تحلیل حساسیت حذف پارامترها با بکارگیری GIS

نویسندگان

1 مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور هیدروپی

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب

چکیده

امروزه به دلیل رونق در بخش کشاورزی و افزایش استفاده ازکودهای شیمیایی و دفع نادرست فاضلاب‌های صنعتی و شهری احتمال آلودگی لایه­های آبدار افزایش یافته است؛ بنابراین نیاز به شناسایی مناطق آسیب‌پذیر آبخوان برای جلوگیری از آلودگی آب­های زیر زمینی و مدیریت کاربری اراضی احساس می­شود. بدین منظور، جهت تعیین پتانسیل آلودگی آب­های زیر زمینی از چهار روش AVI، GOD، DRASTIC و SINTACS بر روی قسمتی از دشت قزوین استفاده گردید. بر اساس مقایسه‌های صورت گرفته میان شاخص­ها و کلاس‌های تعیین شده در هر شاخص، کلاس آسیب‌پذیری غالب منطقه کم تا متوسط تعیین شد. در دو شاخص DRASTIC و SINTACS بیشترین حساسیت منطقه مورد مطالعه در قسمت مرکزی دشت قرار گرفته است. برای شاخص AVI بیشترین سطح از منطقه دارای آسیب پذیری خیلی کم بوده و برای شاخص GOD بیشترین مساحت در کلاس متوسط قرار می گیرند. از مقایسه شاخص های مذکور، در شاخص SINTACS آسیب پذیری منطقه محافظه کارانه تر از سایر شاخص ها محاسبه شده است و در شاخص AVI  کمترین آسیب پذیری برای منطقه مشخص شده است. از میان شاخص های فوق با توجه به حساسیت آب های زیرزمینی در منطقه روش SINTACS از سایر روشها برآورد بهتری از آسیب پذیری آب های زیرزمینی در اختیار قرار می دهد. میزان تاثیرگذاری پارامترهای موثر در تعیین آسیب‌پذیری روش های DRASTIC و SINTACS با استفاده از تحلیل حساسیت حذف پارامتر، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که پارامتر تغذیه خالص و نوع خاک بیشترین تاثیر را در تعیین آسیب پذیری منطقه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment vulnerability of Qazvin-plain aquifer, sensitivity analysis removing parameters by using GIS

نویسندگان [English]

  • vahid yazdani 1
  • Hamid Mansourian 2
2 Master of Civil Water Engineering
چکیده [English]

These days, boom in agricultural section, use of pesticide lavishly, disposal of Industrial and urban wastes result in boosting the probability of aquifer pollution. So, it needs to identify the vulnerable regions for preventing of groundwater pollution and land use management. Thus, we use four methods (AVI، GOD، DRASTIC و SINTACS) for evaluating of ground water contamination in Qazvin- plain.  Based on the comparison between indexes and classifications show the majority of vulnerability classification in this region is low to moderate. DRASTIC and SINTACS indexes are the most sensitivities in the central of plain. AVI index is low sensitive and GOD index is classified in moderate. By comparison the following indexes, the vulnerability of SINTACS index region calculated more conservative than other indexes, but   AVI index is the lowest vulnerability. Among the above indicators with respect to the groundwater sensitivity in the area, SINTACS index is the better estimation than other indexes. The amount of effective parameters for determining vulnerability in DRASTIC and SINTACS by using the remove of parameters been evaluated, finally the analytical results show that the net nutrition parameters and the type of soil were the most impact on vulnerability of this region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer vulnerability
  • sensitivity analysis
  • SINTACS
  • DRASTIC
  • GOD
  • AVI