ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا -ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

بررسی عملکرد شبکه‌های آبیاری به‌منظور شناخت وضعیت موجود، انجام برنامه‌ریزی و بهبود شبکه‌ها و سامانه‌های آبیاری در هر منطقه ضروری می‌باشد. ارزیابی شبکه آبیاری قزوین با برخی شاخص‌های مبتنی بر هزینه تولید به‌ازای نهاده‌های آب و زمین نشان داد دامنه ارزش محصول در سطح خالص و در سطح زیرکشت 1891-1179 و 1768-1633 دلار بر هکتار و در واحد آب تحویلی 68/0 تا 1/1 دلار بر مترمکعب است. مقایسه نتایج در سه ناحیه تاکستان، قزوین و بوئین زهرا نشان داد که ناحیه تاکستان به واسطه بیش آبیاری در آینده نامناسب خواهد بود. درحالی که سایر نواحی، بیان‌گر نیازمندی گیاه به آب و شرایط کم آبیاری بود. شاخص خودکفایی مالی حاکی از تامین حدود یک سوم کل هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری شبکه توسط بهره‌برداران و وابستگی به منابع دولتی می‌باشد. شاخص بازگشت ناخالص سرمایه برای شبیه‌سازی شبکه‌ای مشابه 101 درصد شد که بیان‌گر اقتصادی بودن اجرای شبکه است. نتایج نشان داد ارزش ناخالص محصولات به‌واسطه افزایش قیمت جهانی پایه گندم و افزایش قیمت تضمینی گندم، 98/59 میلیون دلار است. مدیریت مصرف منابع محدود آب به‌دلیل مشارکت کم بهره‌برداران در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های شبکه ضعیف است. لازم است تا ضمن مشارکت بهره‌برداران، با به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری و روش‌های به‌زراعی، وضعیت مصرف آب و راندمان آبیاری در شبکه آبیاری قزوین بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Water Management Performance in Irrigation Network of Qazvin Plain

نویسندگان [English]

  • Hamid Zare Abyaneh 1
  • Arman Heidari 2
  • Peyman Daneshkar Arasteh 3
1 Associated Professor, Irrigation and Drainage Dept, Faculty of Agriculture, Buali Sina University, Hamedan
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Associated Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Qazvin International University , Qazvin, Iran
چکیده [English]

Assessment of irrigation system performance for identifying current condition, managing, improving irrigation networks and systems is necessary in each region. Evaluation of Qazvin irrigation network with some indexes based on product cost per water and land factors showed that output per irrigated neat and cropped area 1179-1891 and 1633-1768 $/hac and output per unit irrigated supply 0.65 to 1.1 US$/m3.  Comparing results in three regions of Takestan, Qazvin and Boen Zahra indicated that in the Takestan due to overwater will not be suitable in the future, while the rest of areas showed water requirement and deficit irrigation condition. The Financial self-sufficiency indicated that this ratio will provide about one-third of all operating costs and protect by operators and dependence on government resources. Gross investment return index for network simulation was 101 percent what expresses the performance of the network is economical. The results indicated that neat value of products due to increasing the wheat price and the wheat guaranteed price is 59.98 M$. The water consumes management is poor due to a few contributions of operators in management. It is necessary to contribute operators with using irrigation new methods and farming methods, water consume condition and irrigation efficiency in Qazvin irrigation network will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardized water management institute
  • Gross return on investment
  • Financial self sufficiency