تخصیص بهینه آب با بکارگیری منحنی شکست تقاضا و الگوریتم وراثتی در بخش زراعت در حوضه زاینده رود

نویسندگان

1 بخش اقتصاد کشاورزی/ دانشکده کشاورزی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ کرمان/ ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان- گروه اقتصاد کشاورزی

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به افزایش بحران و کمیابی آب، تخصیص درست آب منابع موجود، چالش‏های بزرگ مسئولان در حوضه زاینده‏رود است. کشاورزی و بخصوص بخش زراعت، بیشترین مصرف آب را در این حوضه به خود اختصاص داده‏است. بنابراین باید چگونگی تخصیص آب در این بخش به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه بدنبال آن است تا با تعیین ارزش اقتصادی و تخمین توابع اقتصادی آب در بخش زارعت با بکارگیری الگوریتم وراثتی و منحنی شکست تقاضا، به تعیین تخصیص بهینه آب بر اساس افزایش رفاه مصرف آب در حوضه زاینده رود بپردازد. جهت کاهش ریسک کشاورزی، از داده‏های چهار سال متوالی و با در نظر گرفتن دو سناریو، استفاده شده است. نتایج نشان داد که تخصیص آب در بیشتر فعالیتهای زراعی در غرب زاینده‏رود از ارزش اقتصادی آب منفی برخوردار بوده که منجر به کاهش رفاه آب در این منطقه شده است. لذا بهترین تخصیص در بخش زراعت برای مصارف این بخش در مرکز و شرق این حوضه بوده است. همچنین نمودار تابع تقاضای آب در استان اصفهان بالاتر از تابع تقاضای آب در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و  مصرف آب در استان اصفهان مازاد رفاهی برابر با  694900268888 ریال در بر دارد. نتایج و پیشنهادات دراین مطالعه، به تصمیم گیرندگان و مدیران در جهت رسیدن به استفاده بهینه از آب و برنامه ریزی پایدار در این حوضه، یاری خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Allocation of Water Using Kinked Demand Curve and Genetic Algorithm in Cultivation Sector in Zayanderud Basin

نویسندگان [English]

  • Samaneh Negarchi 1
  • mohamadreza zare 2
  • Sedighe Nabieian 3
  • Rahman Khosh Aghlaqh 4
1 agricultural economic faculty/agriculture department/ shahid bahonar uiversity of kerman/ kerman/ iran.
چکیده [English]

Due to the increasing crisis and scarcity of water, the proper allocation of available water resources is a major challenge for authorities in the Zayandehrood Basin. Agriculture, especially cultivation, has the highest water use in the basin. Therefore, how to allocate water in this section should be carefully considered. This study seeks to determine optimal water allocation based on increasing the welfare of consumption by estimating the economic value and functions of water in the cultivation sector using the Genetic algorithm method and the Kinked demand curve model in the Zayandehrood basin. In order to reduce agricultural risk, four years of data were considered and for this, two scenarios were considered. The results showed that the water allocation in most of the agricultural activities in the west of Zayandehrud has a negative economic value, which has led to a decrease in water welfare in this area. So, the best allocation in the agriculture sector was in the center and east of the basin. Also, the water demand function graph in Isfahan province is higher than the water demand function in Chaharmahal and Bakhtiari province and welfare surplus due to water consumption in Isfahan province is about 694900268888 Rials. The results and suggestions in this study will help decision makers and managers to achieve optimal water use and sustainable planning in this basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zayanderud basin
  • Kinked demand curve
  • Genetic algorithm
  • Welfare